Jagiellonian University Repository

The beyond-pay elements of remuneration of IT specialists in the context of the key phenomena in economic environment

pcg.skipToMenu

The beyond-pay elements of remuneration of IT specialists in the context of the key phenomena in economic environment

Show full item record

dc.contributor.author Baran, Michał [SAP11116683] pl
dc.date.accessioned 2015-04-21T09:39:36Z
dc.date.available 2015-04-21T09:39:36Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1643-5494 pl
dc.identifier.issn 2449-8920 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5366
dc.language eng pl
dc.title The beyond-pay elements of remuneration of IT specialists in the context of the key phenomena in economic environment pl
dc.title.alternative Pozapłacowe elementy wynagradzania specjalistów informatyków w kontekście kluczowych zjawisk w otoczeniu ekonomicznym pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-113 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 111-112 pl
dc.identifier.weblink http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/IJCM-2014-vol-13-no-1.pdf#page=97 pl
dc.abstract.pl Tło badań. W publikacji podjęty został temat popularności motywowania specjalistów informatyków za pomocą pozapłacowych składników wynagrodzenia (z perspektywy doświadczeń przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego). Artykuł zawiera przegląd dostępnej literatury poświęconej różnym aspektom badanej problematyki stanowiąc nowe spojrzenie na tytułowe zagadnienie. Cele badań. Celem publikacji jest wyjaśnienie kwestii zmian w sferze zarządzania personelem w obszarze pozapłacowych sposobów wynagradzania pod wpływem istotnych zmian koniunktury gospodarczej. Metodyka. W celu zbadania trendów występujących w zakresie stosowania poszczególnych pozapłacowych składników wynagrodzenia w latach 2006–2010, przeprowadzona została analiza danych charakteryzujących sytuację sześciu różnych stanowisk pracy informatyków. W przekroju dziesięciu potencjalnych narzędzi tego rodzaju motywowania podwładnych. Kluczowe wnioski. Jak pokazały przeprowadzone badania w czasach występowania trudności ogólnogospodarczych, przedsiębiorstwa relatywnie bardziej ograniczają środki budowania długofalowych relacji z pracownikami niż oferowane im narzędzia pozwalające na natychmiastowe czerpanie korzyści z faktu bycia zatrudnionymi. pl
dc.abstract.en Background. The present publication takes up the problem of the popularity of the tendency to motivate information technology specialists by means of beyond-pay elements of their remuneration. The problem is discussed from the perspective of an economic crisis. The paper contains a review of literature concerned with various aspects of the investigated question. The paper tries to shed a new light on the explored problem. Research aims. The present publication is designed to discuss changes in personnel management in beyond-pay methods of remuneration, the essential changes in the economic conjuncture having an impact on this process. Method. In order to investigate the tendencies, detectable between 2006 and 2010 in the policy of applying particular beyond-pay elements of remuneration, the paper analysed the data that characterized the situation of six different posts occupied by IT specialists. The analysis was made from the perspective of ten potential instruments designed to motivate them. Key findings. The research that was thus made drew the conclusion that at the time when all-economy difficulties occurred, the enterprises were relatively more restrictive about applying measures that might build up long-term relationships with their employees, and instead offered them instruments that had immediate benefits for employees from their employment. pl
dc.subject.pl zarządzanie personelem pl
dc.subject.pl motywacja pl
dc.subject.pl pracownicy pl
dc.subject.en personnel management pl
dc.subject.en motivation pl
dc.subject.en employee pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eissn 2449-8939 pl
dc.title.journal International Journal of Contemporary Management pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-04-20 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)