Jagiellonian University Repository

Dziedzictwo kulturowe regionu w działalności małopolskich bibliotek publicznych

pcg.skipToMenu

Dziedzictwo kulturowe regionu w działalności małopolskich bibliotek publicznych

Show full item record

dc.contributor.author Pieczka, Anna [USOS96631] pl
dc.date.accessioned 2018-04-19T13:53:21Z
dc.date.available 2018-04-19T13:53:21Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1641-1102 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53620
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dziedzictwo kulturowe regionu w działalności małopolskich bibliotek publicznych pl
dc.title.alternative Cultural heritage of the region in activities of the public libraries of Małopolska pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 171-181 pl
dc.identifier.weblink http://www.malopolska.org/images/pliki/roczniki/rm_19_2017/rm_19_2017_s.171-182.pdf pl
dc.abstract.pl W myśl zapisów ustawowych upowszechnianie wiedzy i kultury stanowi jedną z podstawowych powinności bibliotek publicznych. Zadanie to wydaje się być szczególnie istotne w przypadku propagowania lokalnej historii i tradycji, bowiem jej przekazywanie nie tylko wzmacnia poczucie tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności, ale też znacząco spaja instytucję biblioteki z otoczeniem. W prezentowanych badaniach skoncentrowano się na działaniach na rzecz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu, podejmowanych przez biblioteki publiczne województwa małopolskiego. Za główny cel prowadzonych rozważań przyjęto identyfikację sposobów, w jakie biblioteki realizują założenia dotyczące inicjatyw propagujących kulturę regionu. Uwagą objęto zarówno formę podejmowanych przez te placówki działań, jak i typ odbiorców, do których są one adresowane. Dane niezbędne do realizacji postawionych założeń badawczych pozyskano na drodze systematycznej analizy zawartości stron internetowych małopolskich bibliotek publicznych. W oparciu o uzyskane rezultaty podjęto próbę diagnozy aktualnego stanu działań, podejmowanych przez te placówki na rzecz propagowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. pl
dc.abstract.en According to the statutory acts, one of the most essential duties of public libraries is to promulgate knowledge and culture. In the case of popularizing local history and tradition this task is especially important for not only enhance a sense of local identity among social community members but also integrate a library and its surroundings. The presented research shows activities of the public libraries of the Małopolska region.The main aim of the study is to identify ways the libraries realize assumptions of the regional culture popularization. pl
dc.subject.pl biblioteki publiczne pl
dc.subject.pl dziedzictwo kulturowe pl
dc.subject.pl Małopolska pl
dc.subject.en public libraries pl
dc.subject.en cultural heritage pl
dc.subject.en Małopolska pl
dc.description.volume 19 pl
dc.title.journal Małopolska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-19 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa