Jagiellonian University Repository

Wpływ ryboflawiny na komórki immunokompetentne : badania porównawcze

Wpływ ryboflawiny na komórki immunokompetentne : ...

Show full item record

dc.contributor.advisor Płytycz, Barbara [SAP11006056] pl
dc.contributor.author Mazur-Biały, Agnieszka [SAP20013113] pl
dc.date.accessioned 2018-04-17T13:13:12Z
dc.date.available 2018-04-17T13:13:12Z
dc.date.submitted 2011-05-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53557
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Wpływ ryboflawiny na komórki immunokompetentne : badania porównawcze pl
dc.title.alternative Effects of riboflavin on immune-competent cells : a comparative study pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical [8], 102 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.abstract.pl Ryboflawina jako prekursor koenzymów FAD i FMN ma pośredni wpływ na przebieg wielu reakcji metabolicznych oraz warunkuje właściwe funkcjonowanie licznych układów, w tym układu odpornościowego. U zwierząt, ze względu na egzogenne pochodzenie, ilość ryboflawiny w organizmie, a co za tym idzie FAD i FMN jest determinowana w głównej mierze przez dietę. W związku z powyższym obserwujemy zarówno stany niedoboru ryboflawiny, spotykane u kobiet w ciąży, jak i stany wzbogacenia, co ma miejsce w przypadku zażywania preparatów witaminowych. Niniejsza praca koncentruje się na określeniu wpływu zarówno stanu niedoboru, jak i wzbogacenia ryboflawiną na aktywność komórek immunokompetentnych, ze szczególnym uwzględnieniem makrofagów. Badania prowadzono na linii komórkowej RAW 264.7 hodowanej w pożywkach 0 różnym stężeniu ryboflawiny oraz samcach myszy Swiss, C57BL/6J, BALB/c oraz CBA, stosując model zymosanowego zapalenia otrzewnej modulowanego podaniem ryboflawiny. Dla zbadania, czy ryboflawina ma właściwości chemotaktyczne prowadzono testy na leukocytach szpiku kostnego myszy oraz na liniach komórkowych człowieka (U937, ARPE-19) i myszy (RAW 264.7 i L929). Badania in vitro wykazały, że niedobór ryboflawiny w pożywce negatywnie wpływa na aktywność i żywotność makrofagów oraz zmniejsza ich zdolność do generowania odpowiedzi immunologicznej. Ponadto zauważono, że wzbogacenie ryboflawiną hamuje odpowiedź makrofagów na stymulację LPS. W eksperymentach in vivo stwierdzono, że podanie ryboflawiny wywiera efekt przeciwzapalny u myszy Swiss, BALB/c oraz CBA lecz nie u C57BL/6J, u których obserwowano przedłużenie zapalenia wywołanego zymosanem. Niniejsze badania potwierdziły także przeciwbólowe działanie ryboflawiny w hamowaniu bólu zapalnego, wywołanego podaniem zymosanu. Jednakże pokazały również, że ryboflawina podana dootrzewnowo wywołuje reakcję zapalną z towarzyszącymi jej symptomami bólu. Stwierdzono ponadto chemotaktyczne działanie ryboflawiny na komórki immunokompetentne z ewolucyjnie odległych organizmów człowieka, myszy 1 dżdżownic. Niniejsze badania pokazały zatem, że ryboflawina pełni funkcję immunomodulatora o właściwościach potencjalnie przeciwbólowych i przeciwzapalnych. pl
dc.abstract.en Riboflavin as a precursor of coenzymes FAD i FMN has an indirect influence on many metabolic processes and determines the proper functioning of several systems, including the immune one. In animals, it is a diet that largely determines the amount of riboflavin, and consequently FAD I FMN in an organisms, due to its exogenous origin. Because of that both riboflavin deprivation, observed in pregnant women, and riboflavin supplementation, in the case of vitamins intake, can be observed. The thesis focuses on specifying the influence of both riboflavin deprivation and supplementation on immune-competent cells activity, with a special emphasis on macrophages. The research has been performed on RAW 264.7 cell line cultured in medium with various riboflavin concentrations, and on Swiss, C57BL/6J, BALB/c and CBA mice, with experimental peritonitis induced by ip zymosan injection modulated by riboflavin addition. Moreover, chemotactic activity of riboflavin has also been tested on bone marrow leukocytes, human cell lines (U937; ARPE-19) and mice cell lines (RAW 264.7, L-929). The in vitro study has shown that riboflavin deprivation has a negative effects on the activity and viability of macrophages, and reduces their ability to generate an immune response. Moreover, it has been observed that riboflavin supplementation inhibits response to LPS stimulation. In vivo experiments have proven that riboflavin injection induced an anti-inflammatory effects in Swiss, BALB/c and CBA mice, but not in the C57BL/6J mice in which the prolongation of inflammation has been observed. The current study revealed the antinociceptive riboflavin properties in reduction of inflammation-related pain. However, it has also shown that riboflavin itself induced an inflammation with accompanying pain symptoms. Moreover, the study indicated that riboflavin acts as chemotactic agent for animals from phylogenetically distant species. The study has shown that riboflavin functions as immunomodulator with potentially antinociceptive and anti-inflammatory properties. pl
dc.subject.pl ryboflawina pl
dc.subject.pl zapalenie pl
dc.subject.pl makrofagi pl
dc.subject.pl zymosan pl
dc.subject.pl LPS pl
dc.subject.en riboflavin pl
dc.subject.en inflammation pl
dc.subject.en macropchages pl
dc.subject.en zymosan pl
dc.subject.en LPS pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2011/103 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Instytut Zoologii. Zakład Immunobiologii Ewolucyjnej pl
dc.contributor.reviewer Dżugaj, Andrzej pl
dc.contributor.reviewer Słomczyńska, Maria [SAP11008586] pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project N N303 089834 pl
dc.identifier.project BW/IZ/14a/2007 pl
dc.identifier.project BW/IZ/59a/2008 pl
dc.identifier.project DS/BiNoZ/IZ/773/ZIE pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright