Jagiellonian University Repository

"Umysł w stanie nieustannego tworzenia" : o krytyce Stanisława Brzozowskiego jako akcie performatywnym

"Umysł w stanie nieustannego tworzenia" : o krytyce ...

Show full item record

dc.contributor.author Kozicka, Dorota [SAP11017819] pl
dc.date.accessioned 2018-04-16T10:38:49Z
dc.date.available 2018-04-16T10:38:49Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53456
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title "Umysł w stanie nieustannego tworzenia" : o krytyce Stanisława Brzozowskiego jako akcie performatywnym pl
dc.title.alternative "The incessantly creating mind" : performativity of Stanisław Brzozowski’s criticism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 265-274 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/48431/WA248_65491_P-I-2524_kozicka-umysl.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł jest próbą odczytania krytyki Stanisława Brzozowskiego za pomocą narzędzi, których dostarcza zwrot performatywny. Krytyka to zatem zdarzenie, które ustanawia rzeczywistość i wywołuje działanie czytelnika. Takie podejście wynika z filozofii Brzozowskiego, według którego byt nie jest czymś stałym, raz na zawsze danym, a myśl nie opisuje gotowej rzeczywistości, lecz powołuje ją do istnienia. Performatywny wymiar krytyki widać w dramatyczności jego pisarstwa, teatralizacji starcia „ja” ze światem i kulturą oraz w przekonaniu, że działanie na tekstach (komentowanie cudzych, tworzenie własnych) przekształca zarówno rzeczywistość kultury, jak i rzeczywistość zbiorową. Akt krytycznego czytanio-pisania jest wg filozofa aktem otwartym, dynamicznym. Nasuwa to skojarzenia z pewnymi koncepcjami Rolanda Barthesa: tekstu jako procesu i praktyki wytwarzania znaczeń oraz lektury jako czynnego zderzania ze sobą różnych języków jego opisu, nie zaś "deszyfracji". pl
dc.abstract.en An attempt is offered at reading Stanisław Brzozowski’s criticism with use of tools provided by the performative turn. Thus, criticism appears as an event that establishes reality and triggers action on the part of the reader. This approach is rooted in Brzozowski’s own philosophy: he namely claimed that being is not a permanent once-for-ever-given entity, while thought does not describe a ready-available reality - calling it into being, instead. A performative dimension of criticism is visible in the dramatism of his writing, in a theatralisation of the clash between the ‘I’ and the world-and-culture, as well as in the conviction that action performed on texts (commenting other authors’ texts and creating one’s own) transforms the reality of culture as well as the collective reality. pl
dc.subject.pl Stanisław Brzozowski pl
dc.subject.pl krytyka literacka pl
dc.subject.pl akt performatywny pl
dc.subject.en Stanisław Brzozowski pl
dc.subject.en literary criticism pl
dc.subject.en performative act pl
dc.description.number 5 (131) pl
dc.description.publication 0,72 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Miłosz - przestrzeń - Brzozowski pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-15 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project N N103 087637 pl
.pointsMNiSW [2011 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)