Jagiellonian University Repository

Tuwim wobec stereotypów etnicznych

pcg.skipToMenu

Tuwim wobec stereotypów etnicznych

Show full item record

dc.contributor.author Kulczyńska-Kruk, Joanna [USOS44390] pl
dc.date.accessioned 2018-04-16T09:57:46Z
dc.date.available 2018-04-16T09:57:46Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2083-7658 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53446
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Tuwim wobec stereotypów etnicznych pl
dc.title.alternative Tuwim on ethnic stereotypes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 331-345 pl
dc.description.additional Bibliogr., streszcz. po pol. i ang. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2017/Tom-14-zeszyt-3/art/10719/ pl
dc.abstract.pl Kulturowe zróżnicowanie II Rzeczypospolitej, w której dużą część społeczeństwa, zwłaszcza w miastach, stanowiła ludność żydowska, znalazło różnowymiarowy oddźwięk w poezji Juliana Tuwima. Utwory o tematyce żydowskiej zajmują istotne miejsce w obrębie tekstów o problematyce społeczno-politycznej. Autor zwracał uwagę na różnice obyczajowe i mentalne, których konsekwencją są, niezależne od pochodzenia - polskiego czy żydowskiego - ortodoksyjne postawy wobec wszelkich odmienności. Ich źródłem są przede wszystkim ukształtowane w ciągu wieków uprzedzenia, przesądy i stereotypy. W swoich wierszach poeta dobitnie ujawniał opresywny aspekt każdej kultury, oddziałujący wielokierunkowo - wewnątrz diaspory czy pewnej grupy społecznej oraz na zewnątrz - w dwustronnych relacjach z Innym. Wskazywał tym samym na zagrożenie, jakim jest poddanie kultury manipulacji, ideologizacji, podporządkowanie polityce lub interesom ekonomicznym, stając się w ten sposób niebezpiecznym narzędziem skierowanym przeciw człowiekowi. pl
dc.abstract.en The cultural diversity of the Second Polish Republic, in which a large part of society, especially in cities, was of Jewish origin, was variously reflected in Julian Tuwim’s poetry. Works devoted to the Jewish culture were an important part of Tuwim’s socio-political texts. The author pointed out the cultural and mental differences, whose consequences were - irrespective of their origin, whether Polish or Jewish - some orthodox attitudes towards dissimilarity. They originated, first and foremost, from the prejudices, superstitions and stereotypes formed over the ages. In his poems, Tuwim emphatically revealed the oppressive aspect of any culture, acting in many directions: within a given diaspora or social group as well as outside, in the interaction with the Other. In this way, he pointed at the threat which lies in a culture being manipulated, ideologized, subjected to politics or economic interests, and thus becoming a dangerous tool aimed against people. pl
dc.subject.pl Julian Tuwim pl
dc.subject.pl stereotyp pl
dc.subject.pl kultura żydowska pl
dc.subject.pl etniczność pl
dc.subject.pl swój/obcy/inny pl
dc.subject.en Julian Tuwim pl
dc.subject.en stereotype pl
dc.subject.en Jewish culture pl
dc.subject.en ethnicity pl
dc.subject.en us/them/other pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 1,14 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23531991KK.17.022.7915 pl
dc.identifier.eissn 2353-1991 pl
dc.title.journal Konteksty Kultury pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-13 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa