Jagiellonian University Repository

Tożsamość odzyskana? : (re)transkrypcje doświadczenia migracyjnego w powieści neo-post-osiedleńczej

Tożsamość odzyskana? : (re)transkrypcje doświadczenia ...

Show full item record

dc.contributor.author Siewior, Kinga [USOS33555] pl
dc.date.accessioned 2018-04-11T05:35:18Z
dc.date.available 2018-04-11T05:35:18Z
dc.date.created 3 (141) pl
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/53146
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Tożsamość odzyskana? : (re)transkrypcje doświadczenia migracyjnego w powieści neo-post-osiedleńczej pl
dc.title.alternative Identity regained?: (re)transcriptions of the immigrant experience in the neo-post-settlement novel pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 266-289 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=62114 pl
dc.abstract.pl Tekst dotyczy zjawiska migracji na tzw. Ziemie Odzyskane i ich reprezentacji we współczesnych powieściach Joanny Bator i Ingi Iwasiów. Wewnątrzpaństwowe migracje jako jedno z najważniejszych zjawisk społecznych w powojennej Polsce stanowiły kluczowy temat socjalistycznej literatury - zideologizowanej i rozwijającej się w cieniu ówczesnej polityki pamięci, przez co nieraz dalekiej od niejednoznacznej i traumatycznej "prawdy doświadczenia". Dopiero po 1989 r. możliwe staje się opisywanie traumy przesiedleń i poczucia wyobcowania towarzyszącego przesiedleńcom, a w konsekwencji - rekonstrukcja pamięci zbiorowej jej poświęconej. Artykuł stanowi próbę charakterystyki najnowszych strategii reprezentacji lokalnych migracji w perspektywie tzw. zwrotu migracyjnego (E. Hoffman, E. Said, P. White) oraz stawia pytanie o kształt i sens powoływanego ostatnio nurtu rewindykacyjnego powieści osiedleńczej i możliwości jej odideologizowania. pl
dc.abstract.en The article addresses the phenomenon of migration to the so-called regained territories and their representation in contemporary novels by Joanna Bator and Inga Iwasiów. In-state migrations as most important social phenomena in the postwar Poland have been a crucial theme of the socialist literature - ideological and developing in the shadow of contemporary politics of memory, and consequently at times far from ambivalent and traumatic "truth of experience" Only after 1989 it has become possible to describe the trauma of displacement and the feeling of alienation which accompanied it, as well as to reconstruct its collective memory. The article attempts to identify most recent strategies of representation of the local migration in the perspective of the so-called ‘migration turn’ (E. Hoffman, E. Said, P. White) and poses a question concerning the shape and meaning of the newly established trend to revaluate the settlement novels and possibly free them of the ideological burden. pl
dc.subject.pl Ziemie Odzyskane pl
dc.subject.pl zwrot migracyjny pl
dc.subject.pl Joanna Bator pl
dc.subject.pl Inga Iwasiów pl
dc.subject.en Regained Territories (Ziemie Odzyskane) pl
dc.subject.en migration turn pl
dc.subject.en Joanna Bator pl
dc.subject.en Inga Iwasiów pl
dc.description.publication 1,81 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume PRL: sondowanie pamięci pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-04-08 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)