Jagiellonian University Repository

Granice światów : teatr arabski wobec migracji i emigracji (2003-2016)

Granice światów : teatr arabski wobec migracji i ...

Show full item record

dc.contributor.author Gadomski, Sebastian [SAP11118459] pl
dc.contributor.editor Kubarek, Magdalena pl
dc.contributor.editor Bednarczyk, Adam pl
dc.contributor.editor Szatkowski, Maciej pl
dc.date.accessioned 2018-03-26T14:41:59Z
dc.date.available 2018-03-26T14:41:59Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65705-52-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/52714
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Granice światów : teatr arabski wobec migracji i emigracji (2003-2016) pl
dc.title.alternative The boundaries of the worlds : Arab theatre towards migration and emigration (2003-2016) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner pl
dc.description.physical 89-98 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 98. Recenzowane materiały z konferencji: "Orient w literaturze – literatura w Oriencie. Granice i pogranicza" (Toruń, 23-24.03.2017). pl
dc.abstract.pl Problem migracji i emigracji ludności arabskiej, głównie do krajów Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej nie jest zjawiskiem nowym i na przestrzeni minionych dekad z różną intensywnością dotykał poszczególne kraje Bliskiego Wschodu. Jednakże w ostatnich latach, ze względu na sytuację polityczno-ekonomiczną wspomnianego regionu, kwestia intensywnych ruchów migracyjnych jego mieszkańców stała się tematem szczególnie ważnym. Teatr arabski będący wyrazicielem doświadczeń tak jednostkowych jak i wspólnotowych zróżnicowanej społeczności arabskiej w sposób wyraźny włączył się w otwartą debatę na temat emigracji. Głosy artystów z Libanu, Sudanu, Egiptu, Tunezji czy Maroka tworzą koherentny komunikat teatralny, dla którego punktem wyjścia jest współczesna rzeczywistość świata arabskiego. pl
dc.abstract.en The problem of migration and emigration of the Arab population, mainly to Western Europe and North America is not a new phenomenon, and over the past decades with varying intensity touched various countries of the Middle East. However, in recent years, due to the politico-economic situation of that region, a matter of intense migratory movements of its inhabitants has become a topic of particular importance. Arab theatre expressing individual and common experience of the heterogenous Arab community clearly joined the open debate on emigration. The voices of artists from Lebanon, Sudan, Egypt, Tunisia or Morocco make up a coherent theatrical message, for which the starting point is the contemporary reality of the Arab world. pl
dc.subject.pl teatr arabski pl
dc.subject.pl dramaturgia arabska pl
dc.subject.en Arab theatre pl
dc.subject.en Arabic drama pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0,58 pl
dc.title.container Granice i pogranicza w perspektywie orientalistycznej : szkice o literaturze i kulturze. pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Gadomski, Sebastian: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 25; liczba stron 380; liczba arkuszy wydawniczych 20; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)