Jagiellonian University Repository

"Una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras..." : el papel de los espectadores en "El Matadero" de Esteban Echeverría

pcg.skipToMenu

"Una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras..." : el papel de los espectadores en "El Matadero" de Esteban Echeverría

Show full item record

dc.contributor.author Nawrocka, Ewa [SAP11012672] pl
dc.contributor.editor Kornhauser, Jakub [SAP14011874] pl
dc.contributor.editor Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.date.accessioned 2018-03-15T14:31:01Z
dc.date.available 2018-03-15T14:31:01Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-949716-6-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51994
dc.language spa pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Una comparsa de muchachos, de negras y mulatas achuradoras..." : el papel de los espectadores en "El Matadero" de Esteban Echeverría pl
dc.title.alternative "A milling entourage of louts and black and mulatto scavengers..." : the role of spectators in "El Matadero" by Esteban Echeverría pl
dc.title.alternative "Banda wyrostków, Murzynek i Mulatek od patroszenia..." : rola widzów w opowiadaniu "El Matadero" Estebana Echeverríi pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 209-221 pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia analizę opowiadania "El Matadero" (‘Rzeźnia’) argentyńskiego pisarza epoki Romantyzmu, Estebana Echeverríi. Utwór ten interpretować można jako przykład literatury politycznie zaangażowanej, a tytułowa rzeźnia jest alegorycznym obrazem dyktatury Juana Manuela Rosasa. Obok aktorów pierwszego planu – postaci kluczowych dla opowiadanej historii – występuje w utworze anonimowy tłum obserwatorów. Opis prostackiej tłuszczy, podnieconej zapachem krwi, stanowi ważny element panoramy konfliktu wynikłego z politycznej polaryzacji społeczeństwa argentyńskiego, ukazuje bowiem negatywną rolę klasy plebejskiej, która w swej ignorancji przyczynia się do tryumfu barbarzyńskiego systemu opresji. W artykule zarysowano sieć kontekstów kulturowych, które w opinii autorki są istotne dla interpretacji opowiadania. Ze strony ideologicznej znamienne wydaje się wpisanie wizerunku tych postaci w paradygmat Innego, co tworzy szczególną perspektywę dla dyskursu o tożsamości argentyńskiej budowanego przez kreolskie elity Pokolenia ’37. pl
dc.abstract.en The article is an analysis of a short story "El Matadero" ("The Slaughter Yard") by Esteban Echeverría, Argentine writer of the Romantic period. His work can be interpreted as a political one, while the titular slaughterhouse is an allegorical representation of Juan Manuel Rosas’ dictatorship. Apart from the main characters, the text also features an anonymous crowd of spectators. The image of vulgar mob, incited by the sight of blood, is an important element of the panoramic depiction of the social conflict stemming from the political polarization of Argentine society, as it shows the negative role of plebeian class, which in its ignorance contributed to the triumph of the barbaric system of oppression. The article presents a network of cultural contexts which, according to the author, are crucial for the interpretation of the short story. From the ideological point of view, it seems symptomatic that the image of these characters is constructed through the paradigm of the Other, which creates a specific perspective for the Argentine identity discourse constructed by Creole elites of ’37 generation. pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-949716-5-6 pl
dc.title.container Le badaud et le regardeur pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Nawrocka, Ewa: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 17; liczba stron 352; liczba arkuszy wydawniczych 24,36; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska