Jagiellonian University Repository

15 years standards of management control in Poland : evaluation

15 years standards of management control in Poland ...

Show full item record

dc.contributor.author Piaszczyk, Artur [SAP12017257] pl
dc.date.accessioned 2018-03-12T08:21:03Z
dc.date.available 2018-03-12T08:21:03Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 1899-3192 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51644
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title 15 years standards of management control in Poland : evaluation pl
dc.title.alternative Ocena piętnastu lat standardów kontroli zarządczej w Polsce pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 348-356 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 356 pl
dc.identifier.weblink http://www.dbc.wroc.pl/Content/38103/Piaszczyk_15_Years_Standards_Of_Management_Control_In_Poland_2017.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia ocenę zmian prawa w zakresie standardów kontroli zarządczej, nałożonego na jednostki sektora finansów publicznych w Polsce przez wypełnienie zobowiązań traktatowych z UE. Przedmiotem badań jest nowela ustawy o finansach publicznych z 2001 r. wprowadzająca nowy system kontroli zarządczej (do końca 2009 r. funkcjonującej pod nazwą kontroli finansowej). Częściowej ocenie podlega także zastosowanie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, nakładający na większość kierowników sektora jednostek publicznych obowiązek składania corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Amerykańska ustawa Sarbanes-Oxley, na której wzorowano się w Europie, nakłada taki obowiązek na szefów wielkich przedsiębiorstw prywatnych. W Polsce natomiast nałożono taki obowiązek w sektorze publicznym. Podjęty w artykule problem przedstawia ocenę 15 lat funkcjonowania reżimu prawnego w postaci kontroli zarządczej. Badania dowiodły, że nowo ustanowiony system jest nieskuteczny, wymaga stosowania analizy ryzyka i kosztochłonnych mechanizmów kontrolnych. pl
dc.abstract.en The article presents an overview of changes in law concerning management assessment in Poland, as it pertains to public financial institutions in accordance to the implementation of relevant European Union treaties. The subject of examination is the amendment of Public Finances Act from the year 2001. Partial evaluation will be performed on the application of a bill dated from 2009. According to the author, this is mistake, as the original American bill (Sarbanes-Oxley Act) that inspired the European legislation, only requires the management of private firms to file such declarations. Meanwhile Poland decided to have the law apply to public sector as well. The article attempts to evaluate the last 15 years of the currently functioning legal system. Studies have shown that the current supervision system of management assessment is ineffective, ineffectual and largely useless forcing the employees to needlessly rely on risk analysis and resort to costly control mechanisms and procedures. pl
dc.subject.pl standardy pl
dc.subject.pl kontrola zarządcza pl
dc.subject.pl finanse publiczne pl
dc.subject.pl jednostka pl
dc.subject.en standards pl
dc.subject.en management control pl
dc.subject.en public finance pl
dc.subject.en unit pl
dc.description.number 478 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.doi 10.15611/pn.2017.478.32 pl
dc.identifier.eissn 2392-0041 pl
dc.title.journal Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics pl
dc.title.volume Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : edukacja, etyka, innowacje. Finanse pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-09 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska