Jagiellonian University Repository

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z 30 marca 2016 r., I KZP 23/15

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna ...

Show full item record

dc.contributor.author Małecki, Mikołaj [SAP13008301] pl
dc.date.accessioned 2018-03-09T10:18:12Z
dc.date.available 2018-03-09T10:18:12Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0867-1850 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51545
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Karna z 30 marca 2016 r., I KZP 23/15 pl
dc.title.alternative Commentary to decision of the Supreme Court - Criminal Chamber of 30 March 2016 (I KZP 23/15) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 157-165 pl
dc.abstract.pl W glosie z aprobatą odniesiono się do stanowiska Sądu Najwyższego, iż w analizowanej sprawie przestępstwo polegające na niewywiązaniu się z obowiązku alimentacyjnego względem dzieci było przestępstwem podobnym do czynu polegającego na znęcaniu się przez oskarżonego nad własną żoną. Trafnie Sąd Najwyższy wskazał, że kwestia podobieństwa przestępstw musi być oceniana w perspektywie konkretnej, jako podobieństwo dwóch realnych czynów przestępnych, porównywanych w oparciu o ustawowy wzorzec wskazujący na kryteria tożsamości rodzajowej przestępstw. W glosie zauważono, iż normatywnego uzasadnienia dla tezy, że wyznacznikiem podobieństwa przestępstw jest dobro chronione prawem, dostarcza współczesna nauka o strukturze przestępstwa. Miarodajnym wzorcem oceny tożsamości rodzajowej przestępstw jest aspekt bezprawności czynu. Wskazano również, iż wzorzec oceny podobieństwa przestępstw, oparty na normie sankcjonowanej, może być uzupełniany dodatkowymi informacjami zawartymi w przepisach części ogólnej kodeksu karnego, np. definicją przestępstwa o charakterze terrorystycznym. pl
dc.abstract.en This commentary approves the view of the Supreme Court that in the case in point an offence consisting in avoiding the duty to pay child maintenance was an offence similar to the act involving the accused mistreating his wife. The Supreme Court correctly demonstrated that the question of similarity of offences must be assessed from the point of view of the specifi c case, as similarity of two real criminal acts compared on the basis of a statutory model indicating the criteria on whose basis the offences can be seen as identical in kind. The commentary also observes that a normative justifi cation for the statement that the measure of similarity of offences is the interest protected by the law can be found in contemporary studies about the structure of offence. The aspect of lawlessness of an act is a reliable model for assessment of whether offences are identical in kind. It is also pointed out that the model of assessment of similarity of offences based on a sanctioned norm may also be supplemented with additional information contained in provisions of the general part of the Criminal Code, e.g. the defi nition of a terrorist offence. pl
dc.subject.pl struktura przestępstwa pl
dc.subject.pl bezprawność pl
dc.subject.pl analiza normatywna pl
dc.subject.pl rodzina i opieka pl
dc.subject.en structure of offence pl
dc.subject.en unlawfulness pl
dc.subject.en normative analysis pl
dc.subject.en family and care pl
dc.description.volume 61 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,575 pl
dc.title.journal Orzecznictwo Sądów Polskich pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Małecki, Mikołaj: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)