Jagiellonian University Repository

Reprezentatywne czy wyjątkowe : dylematy ochrony dziedzictwa 2. połowy XX wieku

pcg.skipToMenu

Reprezentatywne czy wyjątkowe : dylematy ochrony dziedzictwa 2. połowy XX wieku

Show full item record

dc.contributor.author Siwek, Andrzej [SAP14015358] pl
dc.date.accessioned 2018-03-08T08:28:50Z
dc.date.available 2018-03-08T08:28:50Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0860-2395 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51447
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Reprezentatywne czy wyjątkowe : dylematy ochrony dziedzictwa 2. połowy XX wieku pl
dc.title.alternative Representative or unique : dilemmas in protecting architecture of the 2nd half of the 20th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 125-133 pl
dc.description.additional Tekst równol. w j. pol. i ang. pl
dc.identifier.weblink http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_49.pdf#page=125 pl
dc.abstract.pl A. Riegl stwierdził, że każde ludzkie dzieło posiada wartość historyczną, co czyni je potencjalnym zabytkiem. Myśl tę potwierdzono w Karcie Weneckiej, gdzie stwierdzono: Pojęcie zabytku rozciąga się również na skromne obiekty, które z upływem czasu nabrały znaczenia kulturalnego. Echem tych sformułowań jest egalitaryzm ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, według której zabytkiem może być to, co jest świadectwem minionej epoki oraz ma wartości historyczne, artystyczne i naukowe. Dla dzieł 2. połowy XX wieku (przynajmniej do 1989 r.) nie ma barier chronologicznych uznania za zabytek w myśl ustawy o ochronie zabytków, a zarazem jest to praktycznie jedyna skuteczna forma ochrony. Przy bogactwie zasobu pojawia się refleksja o konieczności wyboru przedmiotu ochrony. Pytanie, czy chronić np. „blokowiska”, jest trudnym wyzwaniem dla służby konserwatorskiej. Wymusza weryfikację doktryny i kryteriów wyboru obiektów chronionych, skupienie się na dziełach wyjątkowych, kosztem liczebności powtarzalnych. pl
dc.abstract.en A. Riegl claims that all man-made works have historical value which makes them potential monuments. The idea was confirmed in the Charter of Venice, which states: the concept of monument also applies to modest objects which, in the course of time, have acquired cultural signifi cance. Those words were echoed in the egalitarian Monument Protection Act according to which everything that bears evidence of a bygone era and represents historic, artistic and scientific values may be a monument. For the works of the 2nd half of the 20th century (at least until 1989) there are no barriers of chronological recognition as monuments under the Monument Protection Law. This is the only effective form of monument protection. With the wealth of resources, there appears the need to reflect on the selection of protected objects. The question whether to protect serial houses is a diffi cult challenge for conservation officials. It demands verifying the doctrine, clarifying the criteria for the selection of protected buildings, focusing on exceptional objects at the expense of limiting the number of repetitive works. pl
dc.subject.pl ochrona zabytków pl
dc.subject.pl waloryzacja pl
dc.subject.pl doktryny konserwatorskie pl
dc.subject.pl architektura powojenna pl
dc.subject.en monument protection pl
dc.subject.en valuation pl
dc.subject.en conservation doctrine pl
dc.subject.en post-war architecture pl
dc.description.number 49 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.17425/WK49PROTECTING pl
dc.identifier.eissn 2544-8870 pl
dc.title.journal Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation pl
dc.title.volume Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku = Protection of the Polish architecture and urban design heritage from the 2nd half of the 20th century pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-08 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach