Jagiellonian University Repository

Public law and solidarity

pcg.skipToMenu

Public law and solidarity

Show full item record

dc.contributor.author Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.author Karp, Janusz [SAP11017403] pl
dc.date.accessioned 2015-04-16T09:19:01Z
dc.date.available 2015-04-16T09:19:01Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1105-1590 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5132
dc.language eng pl
dc.title Public law and solidarity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 257-287 pl
dc.description.additional Dostęp do elektronicznej wersji publikacji po zalogowaniu pl
dc.identifier.weblink http://www.eplopublications.eu/component/virtuemart/digital-downloads/european-review-of-public-law2013-04-16-16-53-17/2014-issues/erpl-26191-contents-for-download/g-kuca-j-karp-erpl261-91-detail.html pl
dc.abstract.pl Solidarność w Polsce kojarzy się z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” powołanym w 1980 r. do obrony praw pracowniczych i działającym po dziś dzień, ale jest też utożsamiana z pewnym typem odpowiedzialności nazywanej odpowiedzialnością solidarną oraz – co istotne z punktu widzenia problematyki tematu – ze wzajemnym wspieraniem się, współodpowiedzialnością, współdziałaniem. W tym ostatnim rozumieniu odnosi się wielu aspektów działalności państwa i jego obywateli zarówno w wymiarze prawnym, jak i poza prawnym. W Polsce pojęcie „solidarność” odróżnia się od idei solidaryzmu. Solidarność traktuje się jako wartość społeczną, wyrosłą na gruncie filozofii politycznej, którą inkorporowano do języka prawnego zamieszczając ją w preambule do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w wielu innych aktach prawnych. Natomiast solidaryzm jest prądem myślowym, który zajmuje się odpowiedzią na pytanie dotyczące miejsca człowieka (obywatela) w ramach wspólnoty politycznej jaką jest państwo i wynikających stąd zobowiązań wobec władzy oraz innych członków tejże wspólnoty. pl
dc.abstract.en Solidarity in Poland is connected to the Independent and Self-Governing Trade Union ‘Solidarność’ which was founded in 1980 in order to protect employment rights and which operates until today. It is also identified with a specific type of liability, which is called joint and several liability, and - what is particularly important for the topic presented - with helping one another, co-responsibility as well as co-operation. The last mentioned meaning involves many aspects of the state’s and citizens’ activity both in legal and non-legal dimensions. In Poland, the term ‘solidarity’ (“solidarność”) differs from the concept of solidarism (“solidaryzm”). Solidarity is believed to be a social value founded on the ground of political philosophy which is incorporated to the preamble of the Constitution of the Republic of Poland of April 2nd, 1997 as well as in many other acts. Solidarism, on the other hand, is an intellectual concept which intends to provide an answer to the question concerning the place of a man (citizen) in a state as a political community as well as the obligations connected to this relation towards the authority and other members of this community. pl
dc.subject.pl Prawo publiczne pl
dc.subject.pl solidarność pl
dc.subject.pl solidaryzm pl
dc.subject.en Public Law pl
dc.subject.en Solidarity pl
dc.subject.en Poland pl
dc.description.volume 26 pl
dc.description.number 1 (91) pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1,58 pl
dc.title.journal Revue Européenne de Droit Public = European Review of Public Law pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)