Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zmiany w liczebności i strukturze populacji a rozwój społeczno-ekonomiczny

Zmiany w liczebności i strukturze populacji a rozwój ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Florczak, Waldemar [SAP14012842] pl
dc.contributor.author Przybyliński, Michał pl
dc.date.accessioned 2018-03-06T09:38:02Z
dc.date.available 2018-03-06T09:38:02Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0239-6416 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51198
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Zmiany w liczebności i strukturze populacji a rozwój społeczno-ekonomiczny pl
dc.title.alternative Changes in the population size and structure and socio-economic growth development pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 396-422 pl
dc.description.additional Bibligor. s. 420-422 pl
dc.identifier.weblink http://inepan.pl/wp-content/uploads/2016/08/SE_2016_3_Florczak.pdf pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych następstw zmieniającej się liczebności populacji i jej struktury dla rozwoju społeczno-ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu gospodarczego krajów uprzemysłowionych. Wobec procesów demograficznych zachodzących współcześnie w rozwiniętych gospodarkach świata oddziaływanie tych zjawisk na funkcjonowanie poszczególnych krajów będzie ulegać nasileniu. Sygnalizowany cel osiągnięto poprzez przegląd literatury, na podstawie której sformułowano wiele wniosków i spostrzeżeń dotyczących głównie makroekonomicznych następstw drugiego przejścia demograficznego. Natomiast w celu skwantyfikowania wpływu zmian struktury demograficznej na dynamikę wzrostu gospodarczego krajów OECD posłużono się metodą dekompozycji shift-share. Taki dobór próby umożliwia porównanie pozycji Polski w relacji do pozostałych rozwiniętych krajów, w szczególności zaś tych, w których procesy drugiego przejścia demograficznego są bardziej zaawansowane niż w Polsce. Analizą objęto okres historyczny (1990-2013) oraz prognozowany (do 2050 roku). Na podstawie przedstawionych w artykule rozważań można wyciągnąć - obok wielu pomniejszych - trzy metawnioski. Po pierwsze, w długim okresie wzrost gospodarczy jest neutralny względem liczebności populacji. Po drugie, struktura demograficzna oddziałuje natychmiastowo i bezpośrednio na dynamikę wzrostu gospodarczego per capita, zaś jej efekty poddają się deterministycznej kwantyfikacji. Po trzecie, zmiany liczebności populacji i struktury demograficznej nie są zjawiskami niezależnymi, dlatego generacje w stadium drugiego przejścia demograficznego będą doświadczać licznych problemów aż do hipotetycznego zakończenia tego procesu. pl
dc.abstract.en The aim of this article is to present major socio-economic consequences of the population size and structure and, in particular, their effects on the economic growth of industrial countries. The impact of the ongoing demographic processes on the functioning of developed countries is taking momentum, which makes the issues raised in the article topical. The authors review relevant literature and make vital conclusions and observations. For measuring the impact of demography on economic growth of the OECD countries a shift-share decomposition is used for both the past (1990-2103) and the future, up to the year 2050. The authors draw the following three - apart from many more specific ones - meta-conclusions on the basis of the reviewed literature. Firstly, in the long-run economic growth is independent of population size. Secondly, population structure impacts immediately and directly economic growth per capita. Thirdly, population size and structure are not independent of each other, which means that generations under the second demographic transition are bound to experience a lot of adverse consequences until the transition is over. pl
dc.subject.pl struktura demograficzna populacji pl
dc.subject.pl wzrost gospodarczy pl
dc.subject.pl demograficzne uwarunkowania rozwoju pl
dc.subject.pl starzenie się społeczeństwa pl
dc.subject.en population demographic structure pl
dc.subject.en economic growth pl
dc.subject.en demographic conditions of growth pl
dc.subject.en ageing society pl
dc.description.number 3 (90) pl
dc.description.publication 1,6 pl
dc.identifier.eissn 2084-4395 pl
dc.title.journal Studia Ekonomiczne = Economic Studies pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-03-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 13


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach