Jagiellonian University Repository

Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych : Corpus Platonicum : Corpus Hippocraticum

Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych ...

Show full item record

dc.contributor.author Biernat, Przemysław [USOS64951] pl
dc.date.accessioned 2018-03-05T10:26:04Z
dc.date.available 2018-03-05T10:26:04Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-948011-8-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51105
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych : Corpus Platonicum : Corpus Hippocraticum pl
dc.title.alternative Animal sacrifice in Ancient Greece in the light of philological testimonies : Corpus Platonicum : Corpus Hippocraticum pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa pl
dc.description.physical 235 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 195-214. Indeksy. Tekst częściowo w j. greckim. pl
dc.abstract.pl Niniejsza publikacja poświęcona jest problematyce reprezentacji i interpretacji rytuału ofiary zwierzęcej w dziełach pochodzących ze zbioru określanego tradycyjnie jako Corpus Platonicum, zawierającego pisma Platona i anonimowych naśladowców jego myśli i stylu. W odróżnieniu od teologii Platona, o której napisano wiele, praktyczny wymiar religii, odzwierciedlony w jego dialogach, stosunkowo rzadko obierany był jako przedmiot samodzielnych badań, służąc raczej za drugorzędne źródło uczonym podejmującym problematykę greckich wierzeń i kultu. Publikacja ma formę komentarzy do passusów, w których poruszona zostaje problematyka ofiarnicza. Informacje przekazane przez Platona na temat greckiego rytuału ofiarniczego są niejednorodne, ale dużą część z nich można przyporządkować do kilku niesymetrycznych kategorii. Do pierwszej z nich należą informacje dotyczące historycznych świąt i rytuałów: Bendidejów (Państwo 327a–328a), Hermajów (Lizys 206d), kultu Asklepiosa (Fedon 118a), ofiar dla bogini Hestii (Kratylos 401d) i tych spełnianych w świątyni Zeusa Lykajosa w Arkadii (Państwo 565d–e). W drugiej można umieścić opis fikcyjnej ofiary dla Posejdona z Kritiasza (119c–120c) – zarazem literacki pastisz i rytualny kolaż. W trzeciej – namysł nad ofiarą jako taką, zarówno w jej wymiarze teologicznym, jak i społecznym (tutaj w grę wchodzą liczne passusy Praw, Eutyfron oraz dwie pierwsze księgi Państwa; echa tej refleksji pobrzmiewają w nieautentycznym Alkibiadesie Drugim). Uzupełniający kontekst dla dialogów platońskich stanowią traktaty hippokratejskich lekarzy, których poglądy na religię, a w szczególności rytuał ofiary, stanowią wartościowy i niedostatecznie przebadany wgląd w poglądy właściwe kręgom intelektualistów w V i IV wieku p.n.e. pl
dc.abstract.en This work is devoted to the problem of representation and interpretation of the ritual of animal sacrifice in works gathered in the collection traditionally referred to as Corpus Platonicum, containing the writings of Plato and anonymous followers of his thoughts and style. In contrast to Plato's theology, about which a lot was written, the practical dimension of religion, reflected in his dialogues, was relatively rarely considered as the subject of independent research, serving as a secondary source for scholars dealing with the problems of Greek beliefs and cult. The work takes the form of commentaries on passages in which the issue of sacrifice is addressed. The information provided by Plato about the Greek sacrificial ritual is heterogeneous, but a large part of it can be attributed to several asymmetrical categories. The first of these includes information on historical holidays and rituals: Bendideia (Republic 327a-328a), Hermaia (Lysis 206d), worship of Asclepius (Phaedo 118a), sacrifices for the goddess Hestia (Cratylus 401d) and those performed in the temple of Zeus Lycaeus in Arcadia (Republic 565d-e). In the second one, one can place a description of a fictitious offering for Poseidon in Critias (119c-120c) – a literary pastiche and a ritual collage at the same time. In the third one – a reflection on the sacrifice as such, both in its theological and social dimensions (multiple passages of Laws, Euthyphro and the first two books of the Republic; echoes of this reflection are to be found in the inauthentic Alkibiades the Second). The complementary context for Platonic dialogues is provided by Hippocratic authors, whose views on religion, and in particular on the ritual of sacrifice, give us a valuable and insufficiently researched insight into the views of intellectual circles in the 5th and 4th centuries BC. pl
dc.subject.pl ofiara zwierzęca pl
dc.subject.pl starożytna Grecja pl
dc.subject.pl rytuał pl
dc.subject.pl Platon pl
dc.subject.pl Corpus Hippocraticum pl
dc.subject.en animal sacrifice pl
dc.subject.en ritual pl
dc.subject.en ancient Greece pl
dc.subject.en Plato pl
dc.subject.en Corpus Hippocraticum pl
dc.description.publication 14,7 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project UMO-2013/09/B/HS2/01208 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)