Jagiellonian University Repository

Applying of case study in crowdsourcing research

pcg.skipToMenu

Applying of case study in crowdsourcing research

Show full item record

dc.contributor.author Lenart-Gansiniec, Regina [SAP14018831] pl
dc.date.accessioned 2018-03-02T11:24:03Z
dc.date.available 2018-03-02T11:24:03Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2544-0071 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/51011
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Applying of case study in crowdsourcing research pl
dc.title.alternative Metoda studium przypadku w badaniach crowdsourcingu pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-37 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 36-37 pl
dc.identifier.weblink https://social-studies.apsl.edu.pl/images/archiwum/Social_Studies_calosc-vol3.pdf pl
dc.abstract.pl Crowdsourcing oznacza wydzielenie z organizacji funkcji, które dotychczas wykonywali pracownicy, i ich przeniesienie, w formie otwartego zaproszenia on-line, do niezdefiniowanej społeczności wirtualnej. Crowdsourcing jest pojęciem stosunkowo młodym, niemniej jednak wzbudzającym coraz większe zainteresowanie badaczy. Mimo że crowdsourcing jest coraz częściej przedmiotem dociekań naukowych, w literaturze odnotować można wiele niejednoznaczności, które wynikają z proliferacji różnych podejść i perspektyw badawczych. Badania nad tym pojęciem są prowadzone różnymi metodami naukowymi, które pozwalają na uzyskanie wyników o charakterze jakościowym czy ilościowym. Niemniej jednak większość z nich skłania się ku studium przypadku. Celem artykułu jest prezentacja możliwości i kierunków wykorzystania metody studium przypadków w badaniach crowdsourcingu. Dodatkowo w artykule zaprezentowano przegląd dotychczasowych badań nad crowdsourcingiem, które wykorzystują studium przypadku. Przedstawiono ponadto istotę studiów przypadków, procedurę oraz zalety i ograniczenia tej metodyki w zakresie badań nad crowdsourcingiem. We wnioskach wskazano na możliwości zastosowania tej metody, w szczególności w kontekście testowania teorii, co może wynikać z chęci dogłębnego badania czy lepszego zrozumienia rzeczywistości oraz wczesnego etapu rozwoju wiedzy na temat crowdsourcingu. Takie wyodrębnienie może stanowić rekomendację co do metody zastosowanej przez przyszłych badaczy. pl
dc.abstract.en Crowdsourcing means separation of functions, once performed by employees and outsourcing them, in the form of an open on-line call, to an undefined community - the crowd. Crowdsourcing is a relatively new term, nonetheless it has been raising interest with researchers. Although crowdsourcing is developing as a subject of scientific investigation, one may note in the subject literature many ambiguities, which result from a proliferation of various research approaches and perspectives. Research on this notion is conducted using various scientific methods, which capture results of a qualitative or quantitative nature. Nonetheless, scientific methods lean towards case studies. The aim of the article is to present the possibilities, along with directions in making use of the case study method in research on crowdsourcing. In addition, the article presents a review of the existing research on crowdsourcing, which makes use of case studies. Recommendations in the context of possibilities for use in studies were formulated. The goal of research here allowed us to identify the essence of case studies, the procedure and the advantages of this methodology in the scope of research on crowdsourcing. The possibilities of applying this methodology, especially in the context of theory testing were indicated. It is assumed that the advantage of case studies over other methods comes from a willingness to deeply examine, in order to better understand the reality and early stages of the science behind crowdsourcing. Such distinctions may constitute a recommendation as to methodology applied by future researchers. pl
dc.subject.pl crowdsourcing pl
dc.subject.pl pomiar pl
dc.subject.pl studium przypadku pl
dc.subject.en crowdsourcing pl
dc.subject.en measurement pl
dc.subject.en case study pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.identifier.eissn 2544-1981 pl
dc.title.journal Social Studies pl
dc.title.volume Ku podejściu jakościowemu w badaniach społecznych pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2018-03-01 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)