Jagiellonian University Repository

Źródła efektywności ekspertów

pcg.skipToMenu

Źródła efektywności ekspertów

Show full item record

dc.contributor.advisor Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.author Kubik, Tomasz [USOS17245] pl
dc.date.accessioned 2018-03-01T12:57:24Z
dc.date.available 2018-03-01T12:57:24Z
dc.date.submitted 2011-03-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50952
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Źródła efektywności ekspertów pl
dc.title.alternative Sources of experts' efficiency pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 146 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.abstract.pl Tematem badań była skuteczność ekspertów w wybranej dziedzinie (finanse przedsiębiorstw) i czynniki które o tym decydują. Za przedmiot dociekań psychologicznych obrano rozmyślną praktykę. Analiza literatury pozwoliła stworzyć jej konceptualizację jako stylu poznawczego. Badanie 1 umożliwiło stworzenie kwestionariusza rozmyślnej praktyki. W Badaniu 2 dokonano analizy struktury czynnikowej pojęcia rozmyślnej praktyki. Badanie 3 przyniosło konfirmacyjną analizę czynnikową, a także potwierdzenie związków rozmyślnej praktyki z efektywnością w grupie ekspertów. Okazało się, że rozmyślna praktyka (i niektóre z czynników wchodzących w jej skład) jest pozytywnie związana z miarami autodeterminacji. Rozmyślna praktyka okazała się również moderatorem związku między długością doświadczenia a skutecznością. Wnioski z badań skłaniają do potwierdzenia tezy, że rozmyślna praktyka funkcjonuje podobnie do stylu poznawczego lub stylu uczenia (wyróżniono w niej bowiem aspekty kognitywne, jak i motywacyjne). Wskazana jest dalsza analiza czynników składowych rozmyślnej praktyki, aby dokładnie zbadać jej strukturę. Równolegle, przeprowadzono badanie analizowanej domeny (finanse przedsiębiorstw), aby potwierdzić występowanie w niej efektów ekspertywności. Na próbce spółek giełdowych wykazano, że długość doświadczenia (pośrednia miara ekspertywności) członka zarządu odpowiedzialnego za finanse jest pozytywnie związana zarówno z miarami rentowności, jak i skuteczności zarządzania gotówką (cashflow). pl
dc.abstract.en This research pertains to the efficiency of experts in a chosen domain (corporate finance) and the factors that underlie it. Psychological questions were focused on the nature deliberate practice. The analysis of relevant literature allowed for proposing its conceptualisation as a cognitive style. Study 1 allowed for the creation of a questionnaire aimed at measuring deliberate practice. Study 2 explored the underlying factor structure of deliberate practice, that was subject to confirmatory factor analysis in Study 3. In addition, Study 3 confirmed the relationships between deliberate practice and experts' efficiency. It also turned out that certain factors of deliberate practice correlate with autodetermination. In addition, deliberate practice turned out to be a moderator of the relationship between the length of experience and efficiency. The research concludes that deliberate practice can be studied as a cognitive style or a learning style (since both cognitive and motivational factors were discerned). It is recommended that deliberate practice be studied in more detail, in order to thoroughly examine its underlying factor structure. Simultaneously, the chosen domain (corporate finance) was studied with the intention to confirm that effects of expertise do manifest themselves in this area. A sample of public companies was chosen in Study 4. It was confirmed that the length of CFO's (Chief Financial Officer's) experience correlates with both profitability and cash efficiency measures (cashflow-based). pl
dc.subject.pl psychologia pl
dc.subject.pl finanse pl
dc.subject.pl CFO pl
dc.subject.pl analiza wskaźnikowa pl
dc.subject.pl styl poznawczy pl
dc.subject.en psychology pl
dc.subject.en finance pl
dc.subject.en CFO pl
dc.subject.en ratio analysis pl
dc.subject.en cognitive style pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2011/054 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny pl
dc.contributor.reviewer Niedźwieńska, Agnieszka [SAP11015493] pl
dc.contributor.reviewer Nosal, Czesław pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright