Jagiellonian University Repository

Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej

Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji ...

Show full item record

dc.contributor.author Galent, Marcin [SAP11019481] pl
dc.date.accessioned 2018-03-01T08:44:58Z
dc.date.available 2018-03-01T08:44:58Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0555-0025 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50892
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej pl
dc.title.alternative Psychographics, social emotions and new forms of political communication pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 265-281 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 278-280 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2017/2-230/art/10321 pl
dc.abstract.pl Rozwój mediów społecznościowych w ostatnich latach w radykalny sposób przekształcił sferę publiczną, a wraz z nią dotychczasowe formy komunikacji politycznej. Niestety, wiele wskazuje na to, że współczesny ład instytucjonalny nie jest dostatecznie dostosowany do wyzwań wynikających z nasycenia relacji społecznych komunikacją zapośredniczoną przez technologie cyfrowe. Ostatnie lata obfitują w przykłady braku adekwatności istniejących rozwiązań do rewolucyjnych zmian technologicznych. Dotyczy to przede wszystkim Internetu, którego gwałtowny rozwój stworzył specyficzny ekosystem umożliwiający rozwój kilku bardzo wpływowych platform, dzięki którym możliwe jest wytwarzanie i rozprzestrzenianie wiedzy w olbrzymim, globalnie usieciowionym i wzajemnie powiązanym środowisku informacyjnym. Taka sytuacja kreuje wiele możliwości potencjalnie sprzyjających publicznej debacie, z drugiej jednak strony rodzi zasadnicze i uzasadnione pytania o sposób i zasady na jakich ten obieg informacji się odbywa. Istnieje wiele dowodów na to, że kontrola społeczna opierająca się wyłącznie na tradycyjnych kanonach etycznych przestaje wystarczać. Dyskurs publiczny traci znamiona habermasowskiej racjonalności i jest coraz bardziej kolonizowany przez podmioty polityczne, które nie wahają się manipulować opinią publiczną i wpływać na emocje społeczne na masową skalę. pl
dc.abstract.en The development of social media in recent years has radically transformed the public sphere and, along with it, forms of political communication. Unfortunately, it seems that the current institutional order is not sufficiently adapted to the challenges posed by the saturation of social relations mediated by digital technologies. The recent years are full of examples of the lack of adequacy of existing solutions to revolutionary technological changes. This primarily concerns the Internet, which one's rapid development has created a specific ecosystem that enabled the development of several highly influential platforms. Global social media enable creation and proliferation of knowledge in a vast, globally crosslinked and interrelated information environment. Such a situation creates many possibilities that are potentially conducive to public debate, but on the other hand it raises substantive and substantiated questions about the manner and rules according to which this information circuit is carried out. There is much evidence that social control based solely on traditional ethical canons is no longer sufficient. The public discourse loses signs of Habermasian rationality and is increasingly colonized by political actors who do not hesitate to manipulate public opinion and influence social emotions on a massive scale. pl
dc.subject.pl internet pl
dc.subject.pl media społecznościowe pl
dc.subject.pl komunikacja polityczna pl
dc.subject.pl mikrotargeting pl
dc.subject.pl emocje społeczne pl
dc.subject.en internat pl
dc.subject.en social media pl
dc.subject.en political communication pl
dc.subject.en micro-targeting pl
dc.subject.en social emotions pl
dc.description.volume 60 pl
dc.description.number 2 (230) pl
dc.identifier.doi 10.4467/22996362PZ.17.018.7298 pl
dc.identifier.eissn 2299-6362 pl
dc.title.journal Zeszyty Prasoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-26 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)