Jagiellonian University Repository

Dziedzictwo kulturowe w świetle dokumentów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce

pcg.skipToMenu

Dziedzictwo kulturowe w świetle dokumentów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.date.accessioned 2018-02-20T09:13:10Z
dc.date.available 2018-02-20T09:13:10Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50500
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Dziedzictwo kulturowe w świetle dokumentów strategicznych rozwoju turystyki w Polsce pl
dc.title.alternative Managing cultural heritage in the context of heritage tourism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 56-67 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 66-67 pl
dc.identifier.weblink http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/821 pl
dc.abstract.pl Prezentowany artykuł ma za zadanie opisać związki i zależności pomiędzy rozwojem turystyki kulturowej a zasobami dziedzictwa kulturowego. Można je przedstawić jako stałe napięcie pomiędzy interesami (korzyściami) społeczności lojalny ch, naturalnych spadkobierców i wytwórców dziedzictwa kulturowego a turystami, przybywającymi w dane miejsce z powodu dziedzictwa właśnie. Analizując te związki można opracować kilka scenariuszy relacji – od pełnej współpracy i wzajemnego poszanowania po otwartą wrogość. Biorąc pod uwagę powyższe, w drugiej części tekstu przedstawiono analizę dokumentów strategicznych, odnoszących się do rozwoju turystki (jednego na poziomie krajowym oraz trzech strategii regionalnych). Celem analizy było zbadanie, na ile kreujący rozwój turystyki biorą pod uwagę pełne zasoby dziedzictwa kulturowego (materialne i niematerialne), przy jednoczesnym dążeniu do ich ochrony i zrównoważonego rozwoju. pl
dc.abstract.en The following article aims at describing a relationship and connection between the development of heritage tourism and the resource of cultural heritage. It can be presented as a constant tension between the interests of local communities, natural inheritors and the creators of cultural heritage, and tourists who visit a given place due to its very heritage. After a detailed analysis a number of relationship patterns can be developed, starting from a full cooperation and mutual respect and ending at open hostility. Considering the aforementioned, the second part of the text features the analysis of a strategic document pertaining to the development of tourism (one on a national and three on a regional level). The purpose of the analysis was to examine to what extent creators of tourism take full resources of cultural heritage (both material and non-material) into consideration, in the same time aiming at its protection and sustainable development. pl
dc.subject.pl dziedzictwo kulturowe pl
dc.subject.pl zarządzanie dziedzictwem pl
dc.subject.pl dziedzictwo jako zasób pl
dc.subject.pl dziedzictwo vs. turystyka pl
dc.subject.pl sektor kreatywny pl
dc.subject.en cultural heritage pl
dc.subject.en heritage management pl
dc.subject.en heritage as a resource pl
dc.subject.en heritage vs. tourism pl
dc.subject.en creative sector pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.identifier.eissn 1689-4642 pl
dc.title.journal Turystyka Kulturowa pl
dc.title.volume Problemy zarządzania w turystyce kulturowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-15 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska