Jagiellonian University Repository

Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych

pcg.skipToMenu

Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych

Show full item record

dc.contributor.author Kruczek, Zygmunt pl
dc.contributor.author Maciąg, Justyna [SAP14013303] pl
dc.date.accessioned 2018-02-20T08:49:52Z
dc.date.available 2018-02-20T08:49:52Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50494
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Możliwości wykorzystanie Normy ISO 18065:2015 do zarządzania jakością usług turystycznych w polskich parkach kulturowych pl
dc.title.alternative The possibility of the employing of ISO 18065:2015 standard for quality management of tourist services in the Polish cultural parks pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 184-201 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 199-201 pl
dc.identifier.weblink http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/820 pl
dc.abstract.pl Norma ISO 18065:2015 (Tourism and related services - Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities - Requirements) dotyczy turystyki i usług z nią powiązanych w obszarach chronionej przyrody, może jednak z powodzeniem znaleźć zastosowanie w zarządzaniu parkami kulturowymi. Model zarządzania zaproponowany w normie stawia określone wymagania wobec miejsc chronionych w zakresie planu użytkowania publicznego obszaru, (w tym pracowników), realizacji usług (dostęp i recepcja, informacje, edukacja przyrodnicza i interpretacja, rezerwacje i zarządzanie reklamacjami), różnych udogodnień, outosurcingu, bezpieczeństwa, zarządzania odpadami, sprzątanie, utrzymania. W artykule autorzy opisują normę oraz wskazują na możliwości stworzenia skutecznych modeli zarządzania jakością produktów turystycznych w polskich parkach kulturowych. Traktując park kulturowy jako szersza formę ochrony dziedzictwa niż uznanie za zabytek wskazano na problemy ich tworzenia i funkcjonowania. pl
dc.abstract.en The ISO 18065:2015 standard (Tourism and related services - Tourist services for public use provided by Natural Protected Areas Authorities - Requirements) applies to tourism and services associated with them in the areas of protected nature, however, can successfully be used in the management of cultural parks. The management model proposed in the standard sets specific requirements for sites protected in terms of the plan used in the public area (including employees), service delivery (access and reception, information, environmental education and interpretation, reservations and management of complaints), various facilities, out- sourcing, security, waste management, cleaning and maintenance. In the article the authors describe the norm and indicates the capacity to create successful models of quality management of tourism products in the Polish cultural parks. Treating the cultural park as a wider form of heritage protection than the recognition as a monument pointed out the problems of their creation and functioning. pl
dc.subject.pl Norma ISO 18065:2015 pl
dc.subject.pl parki kulturowe pl
dc.subject.pl dziedzictwo pl
dc.subject.en ISO 18065:2015 pl
dc.subject.en cultural park pl
dc.subject.en heritage pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 1689-4642 pl
dc.title.journal Turystyka Kulturowa pl
dc.title.volume Problemy zarządzania w turystyce kulturowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-15 pl
dc.participation Maciąg, Justyna: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska