Jagiellonian University Repository

Praktyka obsadzania stanowisk w administracji skarbowej III RP w świetle wartości konstytucyjnych

Praktyka obsadzania stanowisk w administracji skarbowej ...

Show full item record

dc.contributor.author Gadowska, Kaja [SAP11016535] pl
dc.date.accessioned 2018-02-20T08:28:30Z
dc.date.available 2018-02-20T08:28:30Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0485-3083 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50487
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Praktyka obsadzania stanowisk w administracji skarbowej III RP w świetle wartości konstytucyjnych pl
dc.title.alternative The practice of filling tax administration positions in the Third Polish Republic in the light of constitutional values pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-48 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 42-46 pl
dc.identifier.weblink http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_43/RL_T43_2_Gadowska.pdf pl
dc.abstract.pl Zawarta w Konstytucji zasada dobra wspólnego stanowi istotną rację istnienia władz publicznych. Administracja wykonująca funkcje państwa winna służyć dobru obywateli. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania administracji jest właściwy dobór kadr realizujących zadania państwa. Jest on szczególnie istotny w przypadku administracji skarbowej, stanowiącej kluczowe ogniwo systemu gromadzenia dochodów publicznych. Cel artykułu stanowi analiza słabości systemu administracji skarbowej w Polsce, mających wpływ na kształtowanie profesjonalnej kadry urzędników. W artykule postawiono tezę, że zasadnicze znaczenie dla właściwej realizacji zadań administracji skarbowej ma oparta na obiektywnych kryteriach rekrutacja kadr. Szczególną uwagę poświęcono zasadom obsadzania stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów izb skarbowych, naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców oraz dyrektorów i wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej, od kompetencji osób, które je zajmują zależy bowiem jakość pracy urzędów. Zgodnie z przyjętą hipotezą, im większy jest wpływ czynników politycznych, a nie kryteriów merytorycznych na proces obsadzania stanowisk i im słabsze są gwarancje stabilnego zatrudnienia, w tym większym stopniu pracownicy skłonni są ulegać sugestiom politycznych patronów i tym trudniej jest im oprzeć się politycznym naciskom. W przypadku administracji skarbowej, przy dużej zmienności, złożoności i niejasności prawa podatkowego, przepisów utrudniających właściwą ich interpretację oraz presji politycznej na zwiększenie dochodów budżetowych, skutkować to może negatywnymi konsekwencjami dla podatników. pl
dc.abstract.en The constitutional concept of the common good is the reason for the existence of public authorities. Administration performing state functions should serve the needs of citizens. An adequate selection of the staff who carry out state functions is a condition for a well-functioning administration. The selection is particularly important in the case of tax administration, a key link in the system of public revenue collection. The aim of this article is to analyse the weaknesses of Poland’s tax administration system. Such weaknesses have an influence on establishing professional staff. Accordingly, the core hypothesis in the article is that staff recruitment based on objective criteria is essential for the effective performance of tax administration tasks. Particular attention was paid to the rules of filling positions of directors and deputy directors of tax chambers, tax offices, and tax control offices. The quality of staff’s work depends, after all, on the competence of people occupying these positions. In accordance with the hypothesis, the bigger the influence of political, not substantive, factors on the process of filling positions and the weaker the guarantee of stable employment are, the bigger the extent is to which employees succumb to political patrons’ suggestions, and the more difficult it is for them to resist political pressure. In the case of tax administration, all these factors (taking into consideration changing, complicated, and unclear tax laws; regulations hindering tax law interpretation; and political pressure to increase budgetary income) may have negative consequences for tax-payers. pl
dc.subject.pl administracja skarbowa pl
dc.subject.pl obsadzanie stanowisk pl
dc.subject.pl służba cywilna pl
dc.subject.pl dobro wspólne pl
dc.subject.en tax administration pl
dc.subject.en filling positions pl
dc.subject.en civil service pl
dc.subject.en the common good pl
dc.description.volume 43 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1,56 pl
dc.title.journal Rocznik Lubuski pl
dc.title.volume Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-19 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)