Jagiellonian University Repository

Sprawność komunikacyjna w afazji czuciowej : studium przypadku

Sprawność komunikacyjna w afazji czuciowej : studium ...

Show full item record

dc.contributor.author Wójcik-Topór, Paulina [SAP13037927] pl
dc.date.accessioned 2018-02-19T10:41:58Z
dc.date.available 2018-02-19T10:41:58Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2450-5072 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50460
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Sprawność komunikacyjna w afazji czuciowej : studium przypadku pl
dc.title.alternative The efficiency of communication in sensory aphasia : case study pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-128 pl
dc.identifier.weblink http://neurolingwistyka.up.krakow.pl/article/view/4013/3777 pl
dc.abstract.pl Komunikacja jest procesem, który ma wiele funkcji. Dzięki niej człowiek może porozumiewać się, przekazywać myśli, udzielać informacji, a przede wszystkim się łączyć z innymi. Kompetencja komunikacyjna staje się zatem jedną z najistotniejszych składowych kompetencji językowej. W przypadku jej utraty w wyniku uszkodzenia struktur mózgowych możliwości porozumiewania się są uboższe. Tak też jest w afazji czuciowej, gdzie dochodzi głównie do zaburzenia rozumienia. Stąd odbiór i nadawanie komunikatu zarówno przez nadawcę, jak i odbiorcę jest poważnie zaburzone. Niniejszy artykuł jest studium przypadków dwóch osób z afazją czuciową, objętych terapią logopedyczną w poradni przyszpitalnej. Osoby te mają trudności komunikacyjne, a ich funkcjonowanie w społeczeństwie jest uzależnione od osób drugich. Artykuł pokazuje, na ile możliwa jest komunikacja przy zachowaniu kontekstu, czyli nośnika znaczenia. pl
dc.abstract.en Communication is a process that has many functions. Thanks to it man can communicate, communicate thoughts, provide news, and most of all to connect each other. Therefore communicative competence becomes one of the most important components of language competence. In the case of the disturbance as a result of damage to brain structures possibilities of communication are becoming poorer. So it is in sensory aphasia, where mainly we can meet disorders of understanding. As a consequence, the receiving and transmitting a message to both the sender and the recipient is seriously weakened. This article is a case study of two people with sensory aphasia, undergoing logopedic speech therapy in the hospital out-patient clinic. These people have communication difficulties and their functioning in the society is dependent on another people. The article shows how possible is the communication while keeping context, which carrier of the meaning. pl
dc.subject.pl kompetencja komunikacyjna pl
dc.subject.pl afazja czuciowa pl
dc.subject.pl echolalia pl
dc.subject.pl anozognozja pl
dc.subject.pl kontekst pl
dc.subject.pl perseweracja pl
dc.subject.pl anozognozja pl
dc.subject.en communicative competence pl
dc.subject.en sensory aphasia pl
dc.subject.en anosiognosia pl
dc.subject.en echolalia pl
dc.subject.en context pl
dc.subject.en logopedic therapy pl
dc.subject.en perseveration pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.publication 0,64 pl
dc.identifier.doi 10.24917/24505072.3 pl
dc.title.journal Neurolingwistyka Praktyczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)