Jagiellonian University Repository

Stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra w północnej części Pogórza Rożnowskiego

Stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra ...

Show full item record

dc.contributor.author Budzik, Karolina [USOS38597] pl
dc.contributor.author Budzik, Krystian [USOS103967] pl
dc.date.accessioned 2015-04-15T07:47:06Z
dc.date.available 2015-04-15T07:47:06Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0009-6172 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5022
dc.language pol pl
dc.title Stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra w północnej części Pogórza Rożnowskiego pl
dc.title.alternative Occurrence of the fire salamander Salamandra salamandra in the northern Rożnów Foothills pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 538-542 pl
dc.abstract.pl Na Pogórzu Rożnowskim opisano stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra. Obecność dorosłych osobników oraz ich larw stwierdzono w miejscowościach Pleśna i Lubinka, około 10 km na południe od Tarnowa. Dorosłe salamandry zamieszkują tamtejsze grądy i buczyny, a w potokach Pleśnianka i Lubinka płynących przez te zbiorowiska leśne samice rodzą larwy. W celu uzyskania pierwszych danych ilościowych w maju 2011 roku przeprowadzono liczenie larw salamandry w obu potokach na 14 transektach o długości 100 m każdy. W potoku Pleśnianka odnotowano łącznie 403 larwy tego gatunku, natomiast w potoku Lubinka ich liczba wynosiła 46. Uzyskane wyniki sugerują, że salamandra plamista na badanym terenie jest stosunkowo liczna, co potwierdzają częste obserwacje dorosłych osobników. pl
dc.abstract.en The site with fire salamander Salamandra salamandra was described in the Rożnów Foothills. The presence of adults and their larvae was found in the villages of Pleśna and Lubinka, about 10 km south of Tarnów. Adults live in oak-hornbeam forests and beech forests. In the Lubinka and Pleśnianka streams (within a distance of 1 km), which are flowing through forest communities, females give birth to larvae. In order to obtain the first quantitative data on the local population of the fire salamander, in May 2011, larvae were counted in the two streams along 14 transects, each 100 m long. In the Lubinka stream, the number of larvae exceed 46 individuals, while in the Pleśnianka stream, there were 403 larvae of the species. The results prove the presence of a relatively large population of the fire salamander in the study area, which is confirmed by frequent occurrence of adults. pl
dc.subject.pl salamandra plamista pl
dc.subject.pl liczebność larw pl
dc.subject.pl Pogórze Rożnowskie pl
dc.description.volume 69 pl
dc.description.number 6 pl
dc.title.journal Chrońmy Przyrodę Ojczystą pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Zoologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.pbn.affiliation USOS38597:UJ.WBl; USOS103967:UJ.WBl; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)