Jagiellonian University Repository

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w kontekście obowiązywania zakładowego układu zbiorowego

pcg.skipToMenu

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w kontekście obowiązywania zakładowego układu zbiorowego

Show full item record

dc.contributor.author Marek, Tomasz [USOS96675] pl
dc.date.accessioned 2018-02-13T11:41:27Z
dc.date.available 2018-02-13T11:41:27Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50185
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w kontekście obowiązywania zakładowego układu zbiorowego pl
dc.title.alternative The take-over of a workplace in the context of intra-company collective agreement pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-86 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2014.pdf#page=77 pl
dc.abstract.pl W okresie kryzysu gospodarczego zjawisko łączenia się przedsiębiorstw staje się z pewnością coraz powszechniejsze. Wynika to z faktu, iż przedsiębiorcy dążą do zwiększenia swojego potencjału gospodarczego i osobowego. W takich przypadkach, wielu nabywców zakładów pracy staje przed problemem tego czy, oraz na jak długo są oni zmuszeni do przestrzegania postanowień zakładowego układu zbiorowego obowiązującego w przejmowanym zakładzie pracy. Wskazaną kwestię reguluje w szczególności art. 2418 k.p., w myśl którego układ zbiorowy funkcjonujący w przejmowanym zakładzie pracy stosowany jest przez okres roku od dnia przejęcia zakładu. Należy podkreślić, że po upływie roku postanowienia układowe kształtujące treść poszczególnych stosunków pracy nie przestają automatycznie wywierać skutków prawnych. W przypadku gdy pracodawca zamierza pogorszyć sytuację pracowników, powinien stosownie do art. 24113 k.p. dokonać tego w trybie wypowiedzeń zmieniających. Odnośnie wskazanego zagadnienia powstało niezwykle interesujące orzecznictwo Sądu Najwyższego, dotyczące w szczególności obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia zmieniającego. pl
dc.abstract.en At the time of economic crisis, the phenomenon of merger between many companies becomes certainly more common. It is a result of the fact, that enterpreneurs try to improve their economical and personal capability. In such situations, many purchasers of workplaces face the problem of whether and how long they have to observe the provisions of the intra-company collective agreement which exists in the acquired workplace. This issue is regulated above all in the Article 2418 of the labour code, according to which the collective agreement accepted in the acquired workplace is in force during the period of one year since the moment of transfer. It must be emphasized, that after abovementioned period of one year, the provisions of collective agreement which form the rights and obligations of individual labour relationship, do not automatically expire. If the new employer wants to worsen the legal situation of workers, he should apply it by the so-called altering notice of termination. As far as this matter is concerned, the Supreme Court has given many interesting judgements regarding the issue of obligation of justification included in the altering notice of termination. pl
dc.description.number 1 (14) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-13 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa