Jagiellonian University Repository

Charakter prawny rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

pcg.skipToMenu

Charakter prawny rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

Show full item record

dc.contributor.author Makowiec, Aneta [SAP14034886] pl
dc.date.accessioned 2018-02-13T10:31:43Z
dc.date.available 2018-02-13T10:31:43Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50175
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Charakter prawny rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym pl
dc.title.alternative The legal nature of the disposal of an emptied mortgage entry pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 50-63 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/33421780/IPP%2015%20%281%29.pdf#page=50 pl
dc.abstract.pl Po osiemnastomiesięcznym, trwającym od 20 lutego 2011 r. vacatio legi, dnia 26 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw; zaczęły obowiązywać przepisy, które istotnie przeobraziły dotychczasowy model sukcesji hipotecznej. Odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez przedstawicieli doktryny oraz nieustannie dokonujące się zmiany w obrębie współczesnej gospodarki rynkowej było wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązania w postaci systemu stałych miejsc hipotecznych. Liczne wątpliwości budzi kwalifikacja normatywna rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym; możliwe są dwa warianty interpretacyjne: pojmowanie możliwości rozporządzania jako odrębnego prawa podmiotowe albo jako uprawnienia wchodzącego w skład prawa własności Rozstrzygnięcie tej kwestii ma doniosłe znaczenie nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne i dlatego wymaga pogłębionej analizy. pl
dc.abstract.en After 18 months of vacatio legis (lasting from 20th February 2011), the bill on land and permanent mortgage entries and also on other regulations was enacted on 26th June 2009. This change resulted in introducing new regulations, which considerably changed the previous model of mortgage succession. The answer to the demands reported by the followers of the doctrine and the constant changes within the current market economy was the introduction of the permanent mortgage entries to the Polish legal system. The normative qualification of the disposal of an emptied mortgage place is highly questionable. One could distinguish two variants of interpretation in this regard. What therefore needs to be considered is the question whether the possibility of a disposal should be understood as a separate substantive right or rather as an entitlement being the element of ownership. The settlement of this issue is of great importance not only from a theoretical point of view but also from a practical one and, therefore, requires a more thorough analysis. pl
dc.description.number 2 (15) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-13 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Rolnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa