Jagiellonian University Repository

Liczby we frazeologii : porównanie polsko-słowackie

Liczby we frazeologii : porównanie polsko-słowackie

Show full item record

dc.contributor.author Papierz, Maria [SAP11006557] pl
dc.contributor.editor Orgoňová, Oľga pl
dc.contributor.editor Bohunická, Alena pl
dc.contributor.editor Múcsková, Gabriela pl
dc.contributor.editor Muziková, Katarína pl
dc.contributor.editor Popovičová Sedláčková, Zuzana pl
dc.date.accessioned 2018-02-07T08:49:48Z
dc.date.available 2018-02-07T08:49:48Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-80-223-4422-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49816
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Liczby we frazeologii : porównanie polsko-słowackie pl
dc.title.alternative Numbers in phraseology : Polish-Slovak comparison pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka pl
dc.pubinfo : Občianske Združenie Slovenčina pl
dc.description.physical 433-440 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: "Jazyk a jazykoveda v suvislostiach = Language and linguistics in connexions", która miała miejsce w Bratysławie w dniach 11-12 września 2017. Autorka podpisana: Maryla Papierz. pl
dc.identifier.weblink http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf#page=433 pl
dc.abstract.pl Badania nad frazeologizmami z komponentem liczbowym dają ciekawy materiał porównawczy na gruncie polsko-słowackim. Przedmiotem porównania będą frazeologizmy z liczbami trzy/tri, pięć/päť i siedem/sedem oraz ich derywaty przymiotnikowe, które w wielu kulturach mają bogatą symbolikę. W porównywanych językach można w grupie tych frazeologizmów mówić o ekwiwalencji pełnej, częściowej i zróżnicowanej a także o ekwiwalencji pozornej. Brane też będą pod uwagę kulturologiczne aspekty frazeologii numerycznej, symbolika liczb a także problemy translatologiczne. pl
dc.abstract.en Research on phraseological units with a numeric component gives an interesting comparative material in Polish-Slovakian terms. The subject of the comparison will be phraseological units with numbers three (trzy/tri), five (pięć/päť) and seven (siedem/sedem), as well as its adjective derivatives, which have a significant symbolism in many cultures. In both compared languages we can speak of the full equivalence, partial and differential equivalence, as well as apparent equivalence in the matter of the group of those phraseological units. Both the cultural aspects of the numeric phraseology, as well as numerology and translatological problems will be taken into consideration. pl
dc.subject.pl frazeologia porównawcza pl
dc.subject.pl frazeologizm z komponentem liczbowym pl
dc.subject.pl symbolika liczb pl
dc.subject.pl ekwiwalencja frazeologizmów pl
dc.subject.en comparative phrazeology pl
dc.subject.en phrazeological unit with a numeric component pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Jazyk a jazykoveda v súvislostiach pl
dc.language.container slo pl
dc.date.accession 2018-02-05 pl
dc.participation Papierz, Maria: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 64; liczba stron 654; liczba arkuszy wydawniczych 40; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)