Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

New Silk Road and its cultural implications for Europe in the 21st century

New Silk Road and its cultural implications for ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Banaś, Monika [SAP11017781] pl
dc.date.accessioned 2018-02-05T09:02:44Z
dc.date.available 2018-02-05T09:02:44Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49716
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title New Silk Road and its cultural implications for Europe in the 21st century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-29 pl
dc.identifier.weblink http://www.khg.uni.wroc.pl/files/3%20KHG_22%20Banas.pdf pl
dc.abstract.pl Nowy Jedwabny Szlak oraz jego kulturowe implikacje dla Europy XXI wieku - Polska oraz inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej stają się obiektem rywalizacji między Chinami a USA. Z jednej strony jesteśmy adresatami zaproszenia do grupy tzw. 16+1, z drugiej zdajemy się ulegać lobbingowi optującemu za przyjęciem CETA (a docelowo, niewykluczone, także TTIP - zapewne pod nieco zmodyfikowaną nazwą). Obie propozycje handlowe (lub innymi słowy: umowy), wschodnia i zachodnia, miałyby zaspokajać oczekiwania stron kontraktu, zabezpieczać partykularne interesy partnerów oraz umacniać (uzależniać?) związki międzypaństwowe, a w dalszej kolejności - związki między podmiotami gospodarczymi (m.in. firmami, a także indywidualnymi konsumentami). Istotnym jest pytanie o formy tej współpracy, jej intensywność, koszty (nie tyle finansowe, ile kulturowe) oraz możliwe skutki w dającej się przewidzieć przyszłości, czyli w drugiej połowie XXI wieku. Z naszej perspektywy kluczowym problemem wydaje się kwestia Europy, a w szczególności Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jako swoistej areny, na której dwa globalnie dominujące podmioty, już w tej chwili od siebie uzależnione i równocześnie z sobą rywalizujące (USA oraz Chiny), będą próbowały dokonać konfrontacji gospodarczej i cywilizacyjnej. pl
dc.subject.en China pl
dc.subject.en USA pl
dc.subject.en Europe pl
dc.subject.en cultural and economic rivalry pl
dc.description.number 22 pl
dc.description.publication 0,76 pl
dc.identifier.eissn 1898-7265 pl
dc.title.journal Kultura - Historia - Globalizacja = Culture - History - Globalization pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-02-03 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska