Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu zaginionej ramki : epizod z dziejów drukarstwa na Rusi

W poszukiwaniu zaginionej ramki : epizod z dziejów ...

Show full item record

dc.contributor.author Gronek, Agnieszka [SAP11018801] pl
dc.date.accessioned 2018-01-31T14:06:00Z
dc.date.available 2018-01-31T14:06:00Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1641-9715 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49507
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title W poszukiwaniu zaginionej ramki : epizod z dziejów drukarstwa na Rusi pl
dc.title.alternative In search of a missing frame : an episode from the history of printing in Ruthenia pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-13 pl
dc.identifier.weblink http://www.modus.ihs.uj.edu.pl/documents/21000082/137806730/-+-+MODUS+16+druk.compressed.pdf/c4ea2f80-c97f-4b8a-a786-22edab7d8e44 pl
dc.abstract.pl Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów zdobiących księgi wydawane przez Iwana Fedorowa jest duża architektoniczna ramka, obejmująca całą powierzchnię karty. Arkadowa, zbudowana w dwóch planach, ujęta w perspektywicznym skrócie jest motywem oryginalnym i innowacyjnym w rozwijającym się powoli drukarstwie cyrylickim. Ta nowatorska forma oraz umieszczenie jej na stronie tytułowej pierwszego pełnego starocerkiewnosłowiańskiego przekładu Biblii (Ostróg 1581) spowodowało, że do dziś stanowi ona czytelny i reprezentacyjny znak nowożytnej kultury ruskiej. Fedorow zamieścił ją w trzech księgach, po czym ślad po niej zaginął. Ale mimo, że nie została ona już nigdy przez nikogo użyta wywarła duży wpływ na dekorację ksiąg wydawanych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, a także Rosji. W prezentowanym artykule tytułowy motyw ornamentalny i kolejne jego powtórzenia w drukach różnych konfesji, narodów i krajów, pozwalają na prześledzenie kontaktów między największymi ośrodkami kulturalnymi, wskazują drogi przenikania wzorów i inspiracji, podkreślają rolę książki drukowanej w rozpowszechnianiu nowych rozwiązań artystycznych, dowodzą ich uniwersalności i siły oddziaływania. pl
dc.subject.pl sztuka książki pl
dc.subject.pl stara książka drukowana pl
dc.subject.pl Rzeczpospolita Obojga Narodów pl
dc.subject.pl Iwan Fedorow pl
dc.subject.en the art of the book pl
dc.subject.en old printed book pl
dc.subject.en The Polish-Lithuanian Commonwealth pl
dc.subject.en Ivan Fedorov pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 0, 75 pl
dc.title.journal Modus pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-23 pl
dc.participation Gronek, Agnieszka: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Katedra Ukrainoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska