Jagiellonian University Repository

Kulturowe, religijne i geopolityczne wyznaczniki (auto)identyfikacji Czarnogórców

pcg.skipToMenu

Kulturowe, religijne i geopolityczne wyznaczniki (auto)identyfikacji Czarnogórców

Show full item record

dc.contributor.author Gil, Dorota [SAP11015330] pl
dc.date.accessioned 2018-01-29T14:06:38Z
dc.date.available 2018-01-29T14:06:38Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2451-4985 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49402
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Kulturowe, religijne i geopolityczne wyznaczniki (auto)identyfikacji Czarnogórców pl
dc.title.alternative Cultural, religious and geopolitical markers of the (self)identification of the Montenegrins pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 223-233 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PKKS/2017/Vol-XIII/art/10600/ pl
dc.abstract.pl W artykule omawiane są najważniejsze aspekty złożonej – utrudnionej względami geopolitycznymi – narodowej i kulturowej (auto)identyfi kacji Czarnogórców, wpisanej w proces reinterpretacji ich rodzimej historii i tradycji narodowej. Jednym z kluczowych problemów Czarnogórców, funkcjonujących przez stulecia w obrębie wspólnej serbsko-czarnogórskiej kulturosfery, jest nie tylko ich tzw. podwójna tożsamość na poziomie jednostkowym, ale także wynikająca z istotnego zróżnicowania etniczno-kulturowego poszczególnych regionów Czarnogóry identyfikacja na poziomie ogólnonarodowym (trzy etnogeograficzne jednostki identyfikacji podstawowej, alternatywnej i hybrydycznej). W artykule wskazuje się na nadmierne upolitycznienie dyskursu tożsamościowego, które utrudnia próby konstruowania czarnogórskiego kanonu tradycji kulturowej oraz decyduje o wykorzystywaniu prawosławia (i lokalnych Cerkwi prawosławnych) oraz islamu jako narzędzi w służbie doraźnej polityki. pl
dc.abstract.en In the article the most important aspects of a complex – and impeded by geopolitical reasons – national and cultural (self)identifi cation of the Montenegrins, which is inscribed into a process of the reinterpretation of their native history and tradition, are taken into consideration. One of the most crucial problems of the Montenegrins, who have been for centuries existing within a common Serbian-Montenegrin cultural sphere, is not just their double identity at an individual level but also the identifi cation at a collective level that derives from an important ethnic-cultural complexity of certain Montenegrin regions (within three ethnogeographic entities: the basic, the alternative and the hybrid). In the article an overwhelming political instrumentalization of identity discourse is analyzed. It is responsible for impeding attempts of the constructions of the Montenegrin canon of the cultural tradition and makes it possible to utilize the Orthodoxy (including the local Orthodox Churches) and Islam as a tool in making current policy. pl
dc.subject.pl Czarnogórcy pl
dc.subject.pl (auto)identyfikacja pl
dc.subject.pl tradycja kulturowa pl
dc.subject.pl dyskurs tożsamościowy pl
dc.subject.pl Cerkiew czarnogórska pl
dc.subject.en Montenegrins pl
dc.subject.en (self)identification pl
dc.subject.en cultural tradition pl
dc.subject.en identity discourse pl
dc.subject.en Montenegrin Orthodox Church pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.points 6 pl
dc.description.publication 0,68 pl
dc.identifier.doi 10.4467/25439561KSR.17.017.7887 pl
dc.identifier.eissn 2543-9561 pl
dc.title.journal Kultura Słowian pl
dc.title.volume Słowianie : problemy geokultury pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-15 pl
dc.participation Gil, Dorota: 100%; pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska