Jagiellonian University Repository

Od socjologii transformacji do socjologii sfery publicznej : nowe możliwości syntezy wiedzy o zmianie systemowej

pcg.skipToMenu

Od socjologii transformacji do socjologii sfery publicznej : nowe możliwości syntezy wiedzy o zmianie systemowej

Show full item record

dc.contributor.author Gadowska, Kaja [SAP11016535] pl
dc.contributor.author Rymsza, Marek pl
dc.date.accessioned 2018-01-23T13:59:16Z
dc.date.available 2018-01-23T13:59:16Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0039-3371 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49202
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Od socjologii transformacji do socjologii sfery publicznej : nowe możliwości syntezy wiedzy o zmianie systemowej pl
dc.title.alternative From sociology of transformation to sociology of the public sphere : new possibilities for a synthesis of knowledge about systemic change pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-47 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/119709/edition/104148/content pl
dc.abstract.pl Refleksja socjologiczna towarzyszyła ćwierćwieczu zmian systemowych w Polsce. Socjologia transformacji, mimo związanych z tym podejściem oczekiwań, nie zaowocowała jednak spójną teorią, zdolną agregować i syntetyzować bogaty dorobek badawczy, jaki powstał w jej ramach. W artykule podejmujemy próbę wyjaśnienia uwarunkowań tych niespełnionych oczekiwań oraz wskazania nowych możliwości akumulacji wiedzy dotyczącej kształtowania się nowego potransformacyjnego ładu zbiorowego w ramach nurtu, który proponujemy określić jako socjologię sfery publicznej. Możliwości rozwoju socjologii sfery publicznej upatrujemy przy tym w rosnącej popularności paradygmatu neoinstytucjonalnego w naukach społecznych. pl
dc.abstract.en Sociological reflection has accompanied the quarter-century of systemic changes in Poland. However, despite the expectations associated with the sociology of transformation, that approach has not yielded a coherent and consistent theory capable of aggregating and synthesizing the wealth of research gathered under this frame of reference. This article attempts to elucidate the determinant factors behind those unfulfilled expectations. More significantly, it aims to identify the new possibilities for accrual of knowledge about the formation of a new post-transformative collective order via a new framework which we label the sociology of the public sphere. The possibilities for developing such an approach are discerned in the growing popularity of the neo-institutional paradigm in the social sciences. pl
dc.subject.pl socjologia sfery publicznej pl
dc.subject.pl socjologia transformacji pl
dc.subject.pl nowy instytucjonalizm pl
dc.subject.pl sfera publiczna pl
dc.subject.pl przemiany społeczne pl
dc.subject.en sociology of the public sphere pl
dc.subject.en sociology of transformation pl
dc.subject.en new institutionalism pl
dc.subject.en public sphere pl
dc.subject.en social transformations pl
dc.description.number 4 (227) pl
dc.description.publication 1,9 pl
dc.title.journal Studia Socjologiczne pl
dc.title.volume Sfera publiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2017 A]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0