Jagiellonian University Repository

Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju : analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego

Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej ...

Show full item record

dc.contributor.author Noworól, Aleksander [SAP11017578] pl
dc.contributor.author Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.date.accessioned 2015-04-14T06:12:38Z
dc.date.available 2015-04-14T06:12:38Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0137-4729 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4911
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju : analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego pl
dc.title.alternative Social policy and labour market policy in the regional development strategy : the analyze of strategic documents of the Małopolskie Voivodeship pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 8-13 pl
dc.abstract.pl Sprostanie wyzwaniom globalnym zmusza władze publiczne, funkcjonujące na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, do stawiania czoła problemom finansowym, rewolucji informacyjnej, czy zagrożeniom ekologicznym. W coraz większym stopniu, poważnym wyzwaniem współczesności stają się także nowe problemy o charakterze społecznym. Wprowadzanie stosownych rozwiązań wymaga skrupulatnego i wszechstronnego przygotowania administracji publicznej, co wiąże się z opracowaniem dokumentów programowych, które pozwalają kształtować politykę społeczną na wszystkich poziomach zarządzania jednostkami terytorialnymi. Celem niniejszego rozdziału jest analiza i ocena dokumentów strategicznych województwa małopolskiego z punktu widzenia rozwiązań w obszarze polityki społecznej. pl
dc.abstract.en Meeting the challenges of global forces the public authorities, operating at different levels of government and local government to deal with financial problems, the information revolution and environmental issues. Increasingly, major challenges of modernity are also new problems of a social nature. Entering appropriate solutions requires a meticulous and comprehensive preparation of public administration, which is associated with the development of program documents, which allow development of social policy at all levels of territorial units management. The purpose of this chapter is to analyze and to evaluate strategic documents of Małopolska province in terms of solutions in the area of social policy. pl
dc.subject.pl polityka społeczna pl
dc.subject.pl strategia regionalna pl
dc.subject.pl Małopolska pl
dc.subject.en social policy pl
dc.subject.en regional strategy pl
dc.subject.en Małopolska pl
dc.description.number 11-12 pl
dc.description.points 7 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Polityka Społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka: 50%; Noworól, Aleksander: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)