Jagiellonian University Repository

System zarządzania informacją w organizacji jako obszar diagnozy subkultur informacyjnych

System zarządzania informacją w organizacji jako ...

Show full item record

dc.contributor.author Deja, Marek [SAP14016422] pl
dc.contributor.editor Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.date.accessioned 2018-01-16T11:46:57Z
dc.date.available 2018-01-16T11:46:57Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-946655-9-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48812
dc.language pol pl
dc.rights Licencja Open Access BJ *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/oa_bj/licencja_oa_bj_v1.pdf *
dc.title System zarządzania informacją w organizacji jako obszar diagnozy subkultur informacyjnych pl
dc.title.alternative Information management system in organizations as an area for diagnosis of information subcultures pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 89-107 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 105-107 pl
dc.abstract.pl Kultura informacyjna to stale rozwijający się kompleksowy system wartości, postaw i zachowań, które warunkują to, jak informacja jest tworzona, użytkowana i przekształcana w wiedzę w określonym środowisku informacyjnym. Omówione zostały trudności diagnozy kultury informacyjnej: problem skalowalności konceptu kultury oraz problem nadrzędności kultury organizacyjnej w stosunku do kultury informacyjnej organizacji. W artykule przedstawiony został model, który wykorzystuje do potrzeb diagnozy kultury informacyjnej relację między zarządzaniem procesami informacyjnymi i kształtowaniem wiedzy organizacyjnej. Celem artykułu jest określenie sposobu postępowania badawczego w diagnozie kultury informacyjnej w instytucji szkolnictwa wyższego. W postępowaniu badawczym uwzględnione zostały podstawowe elementy modelu diagnostycznego kultury informacyjnej: kontekst typu organizacji, skala diagnozy (subkulturowość), atrybuty, wymiary, typy oraz siła kultury informacyjnej. Artykuł ma charakter metodologiczny i stanowi przyczynek do przeprowadzenia szerszych obserwacji w zakresie kultury informacyjnej jednostek szkolnictwa wyższego. pl
dc.abstract.en Information culture is a constantly evolving complex system of values, attitudes and behaviors that determine how information is created, used, and transformed into knowledge in a specific information environment. The difficulties of information culture diagnosis was discussed: the problem of the scalability of culture concept and the problem of the superiority of organizational culture in relation to the organization's information culture. The article presents a model that uses the relationship between the management of information processes and organizational knowledge for the purposes of examining information culture. The aim of this article is to define a way to conduct research in the diagnosis of information culture in higher education institutions. The basic elements of the diagnostic model of information culture include: context of organization type, scale of diagnosis (subculture), attributes, dimensions, the types and strength of information culture. This article has a methodological approach and is an introduction to a broader observation of the information culture of higher education units in Poland. pl
dc.subject.pl kultura informacyjna pl
dc.subject.pl szkolnictwo wyższe pl
dc.subject.pl zarządzanie informacją pl
dc.subject.pl zarządzanie wiedzą pl
dc.subject.en higher education pl
dc.subject.en information culture pl
dc.subject.en information management pl
dc.subject.en knowledge management pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.title.container Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 26; liczba stron 461; liczba arkuszy wydawniczych 21; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ