Jagiellonian University Repository

Diagnostyczny potencjał informatologii

pcg.skipToMenu

Diagnostyczny potencjał informatologii

Show full item record

dc.contributor.author Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.contributor.author Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.contributor.editor Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.date.accessioned 2018-01-16T11:15:18Z
dc.date.available 2018-01-16T11:15:18Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-946655-9-3 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48809
dc.language pol pl
dc.rights Licencja Open Access BJ *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/oa_bj/licencja_oa_bj_v1.pdf *
dc.title Diagnostyczny potencjał informatologii pl
dc.title.alternative Diagnostic potential of information science pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 15-33 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 29-33 pl
dc.abstract.pl Celem rozważań jest wypracowanie propozycji spojrzenia na potencjał informatologii (nauki o informacji, ang. information science) w zakresie diagnostyki zarządzania informacją. W oparciu o piśmiennictwo przeprowadzono analizę kluczowych uwarunkowań paradygmatycznych, przedmiotowych i metodologicznych kształtujących możliwości dyscypliny w tym względzie, by w efekcie sformułować wnioski na temat warunków, jakie stwarza ona dla badacza podejmującego problematykę diagnostyki zarządzania informacją. Zdaniem autorów, informatologia, dzięki swojej wieloparadygmatyczności i zróżnicowanemu polu badawczemu skłania do całościowego spojrzenia na problemy zarządzania informacją ponad tradycyjnymi podziałami dyscyplinarnymi. Sprzyja też nierozdzielaniu pierwiastka ludzkiego od technicznego, humanistycznego od społecznego. Dodatkowo, także dzięki adaptacji szerokiego spektrum podejść, metod i technik badawczych, jest dyscypliną oferującą szczególnie sprzyjający grunt dla prowadzenia wieloaspektowej i holistycznej diagnostyki zarządzania informacją. pl
dc.abstract.en The purpose of this article is to develop a view on the potential of information science for information management diagnostics. Based on the literature, an analysis of the key paradigmatic, objective and methodological determinants of this discipline has been made, and as a result, several conclusions about the conditions it offers to researchers involved in diagnosing various aspects of information management have been formulated. In the authors' opinion, information science, thanks to its multi-paradigmatic approach and diverse research field, encourages a holistic view of information management problems above and beyond traditional disciplinary divisions. It also favours the non-separation of human and technical factors, as well as humanistic views and social perspectives. In addition, also through the adaptation of a wide spectrum of approaches, research methods and techniques, information science is a discipline offering particularly fertile ground for multi-faceted and holistic diagnostics of information management. pl
dc.subject.pl diagnostyka pl
dc.subject.pl informatologia pl
dc.subject.pl metodologia pl
dc.subject.pl paradygmat pl
dc.subject.pl przedmiot badań pl
dc.subject.en diagnostics pl
dc.subject.en information science pl
dc.subject.en methodology pl
dc.subject.en paradigm pl
dc.subject.en research objects pl
dc.description.publication 1,23 pl
dc.title.container Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.sourceinfo liczba autorów 26; liczba stron 461; liczba arkuszy wydawniczych 21; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ