Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu nowego modelu regulacji stałych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych w perspektywie zmian regulacji Unii Europejskiej : ujęcie prawno-ekonomiczne z uwzględnieniem ekonometrycznej analizy wpływu realizacji obowiązków informacyjnych na ceny akcji emitentów

pcg.skipToMenu

W poszukiwaniu nowego modelu regulacji stałych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych w perspektywie zmian regulacji Unii Europejskiej : ujęcie prawno-ekonomiczne z uwzględnieniem ekonometrycznej analizy wpływu realizacji obowiązków informacyjnych na ceny akcji emitentów

Show full item record

dc.contributor.author Regucki, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2018-01-16T08:21:40Z
dc.date.available 2018-01-16T08:21:40Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48788
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title W poszukiwaniu nowego modelu regulacji stałych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych w perspektywie zmian regulacji Unii Europejskiej : ujęcie prawno-ekonomiczne z uwzględnieniem ekonometrycznej analizy wpływu realizacji obowiązków informacyjnych na ceny akcji emitentów pl
dc.title.alternative In search of a new model of regulation of listed companies' disclosure requirements in view of the changes in EU capital market laws : legal and economic approach including the econometric analysis of the impact of the execution of information disclosure requirements on stock prices of issuers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 61-77 pl
dc.description.additional Aneksy s. 74-77 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/f1269c43-5e85-4e4f-95f2-e1364924da88 pl
dc.abstract.pl Artykuł porusza problematykę regulacji w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów na rynku regulowanym. W pierwszych częściach przedstawiono obecny stan przepisów - scharakteryzowano instytucje informacji poufnych oraz raportów bieżących, omówiono również nowe regulacje w prawie Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę, że w polskim prawie występuje specyficzny dualizm obowiązków informacyjnych - publikacji podlegają zarówno informacje spełniające przesłanki informacji poufnych, jak również informacje zapisane w zamkniętym katalogu raportów bieżących. Przedmiotem artykułu były także rozważania poświęcone wzajemnym relacjom raportów bieżących i informacji poufnych. Wskazano również, że obecna, silna regulacja może prowadzić do pewnych negatywnych efektów. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań ekonometrycznych dotyczących wpływu przekazywania informacji na ceny akcji emitentów wchodzących w skład indeksu WIG20. Na podstawie wyników zaprezentowane zostały postulaty de lege ferenda dotyczące pożądanego kształtu regulacji odnoszących się do obowiązków informacyjnych spółek giełdowych. Wnioskiem z przedstawionej analizy jest postulat pewnej liberalizacji obowiązków informacyjnych emitentów polegającej na ograniczeniu katalogu raportów bieżących. pl
dc.abstract.en This article discusses Polish regulations concerning disclosure requirements on regulated market. First parts of the article present the current state of legislation, including the legal institutions of inside information and current reports in Polish legal system as well as institutions of EU law regarding information disclosure . It was noted that in the Polish capital market law there is a specific duality of disclosure requirements - the issuers are obliged to disclose both information which satisfies the conditions of inside information as well as information about any occurrence which is provided in closed catalog of current reports. The article also discussed the relation between inside information and current reports. It was also indicated that the current, strong regulation may lead to some negative effects. The empirical part of the article presented the results of econometric studies on the impact of information disclosure on the share prices of Warsaw Stock Exchange Index of biggest companies (WIG20). Based on these analysis the study presents de lege ferenda comments regarding eligible amendments to polish mandatory disclosure regulations and thus possible new model of these regulations. The conclusion of the presented analysis is the postulate of a liberalization of the disclosure requirements of issuers which would involve the reduction of current reports. pl
dc.description.number 4 (17) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z zagadnień prawa karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-16 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Polityki Gospodarczej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa