Jagiellonian University Repository

Konsensualizm w postępowaniu odwoławczym

Konsensualizm w postępowaniu odwoławczym

Show full item record

dc.contributor.author Pawlikowska, Joanna pl
dc.contributor.author Tokarska, Magdalena [SAP14019370] pl
dc.date.accessioned 2018-01-15T15:59:28Z
dc.date.available 2018-01-15T15:59:28Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48749
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Konsensualizm w postępowaniu odwoławczym pl
dc.title.alternative Voluntary acceptance of criminal liability in appeal proceeding pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 132-147 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/8973fe54-7a08-4ceb-8751-5b3f8f89a819 pl
dc.abstract.pl Artykuł zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do polskiej procedury karnej na mocy Nowelizacji z 27 września, która wchodzi w życie 1 lipca 2015 r. i zmienia w sposób istotny przepisy regulujące postępowanie odwoławcze. W obrębie zmian ustawodawczych znajdują się także konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego. Zakres zastosowania trybów konsensualnych po 1 lipca 2015 r. ulega znacznemu poszerzeniu, co jest wyrazem tendencji do przyspieszania i upraszczania postępowania karnego. Niezbędne jest zatem przestawienie zagadnienia konsensualizmu w postępowaniu odwoławczym z uwzględnieniem najnowszego stanu prawnego. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy porozumienie karnoprocesowe zawarte w postępowaniu przed sądem I instancji obowiązuje nadal, pomimo zaskarżenia orzeczenia wydanego w trybie konsensualnym. Spojrzenie na porozumienie konsensualne przez pryzmat zasady lojalności oraz rzymskiej paremii pacta sunt servanda, prowadzi do uznania, że porozumienie karnoprocesowe obowiązuje nadal, pomimo zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji. W artykule przedstawiono pogląd, że wzgląd na zasadę szybkości postępowania świadczy o celowości wprowadzenia do polskiej procedury karnej możliwości korzystania z trybów konsensualnych także na etapie postępowania odwoławczego. pl
dc.abstract.en This paper addresses changes which have been introduced by the Act of 27 September 2013, which enters into force on 1th July 2015, changes in the important way the provisions concerning both appeal proceeding and also the consensual way of solving criminal cases (especially article 335 of c.c.p). Scope the use of this kinds criminal cases on 1th July 2015 is considerably widened which is an expression of the tendency to swiftness and efficiency of criminal proceedings. Analysing this problem in criminal proceedings already after the entry into force of new provisions is necessary. This article aims to answer the question whether the agreement made in penal proceedings before the court of first instance shall be still in force, despite the appeal ruling issued pursuant to a consensus. The look at the consensualism taking the prism of a consensus agreement and the principle of loyalty and Roman maxim pacta sunt servanda taking into account leads to the conclusion that penal agreement is being in force, despite the appeal court ruling the first instance. In the article the presented the view that taking into respect for the principle of speed criminal conduct is proving to the advisability that implementing the possibility of using consensual instrument is reasonable also in appeal proceeding. pl
dc.description.number 2 (19) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Nowelizacja postępowania karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa