Jagiellonian University Repository

Materialna treść przestępstwa a oportunizm procesowy

pcg.skipToMenu

Materialna treść przestępstwa a oportunizm procesowy

Show full item record

dc.contributor.author Oleksy, Kacper pl
dc.date.accessioned 2018-01-15T15:13:59Z
dc.date.available 2018-01-15T15:13:59Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48738
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Materialna treść przestępstwa a oportunizm procesowy pl
dc.title.alternative Material content of a criminal offence and the opportunity priniciple pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 77-97 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/6a1a29e2-29b9-43f9-a027-70459d0ba14a pl
dc.abstract.pl Jednym z zagadnień dotyczących współzależności prawa karnego materialnego i procesowego jest relacja między obecnością w strukturze przestępstwa elementu materialnego a obowiązującą zasadą ścigania przestępstw. Przyjęte w ramach tej relacji rozwiązania służą racjonalizacji ścigania karnego. Wiele państw przyjmuje w tym celu procesową zasadę oportunizmu; w Polsce problem ten rozwiązany jest w prawie materialnym poprzez wprowadzenie pojęcia "społecznej szkodliwości czynu". Z zestawienia wybranych rozwiązań z prawa obcego (angielskiego, francuskiego i niemieckiego) i regulacji polskiej wynika jasno, że następuje stopniowa konwergencja między zasadami legalizmu i oportunizmu. Ponadto kraje, które przyjmują (de facto lub de iure - obraz tego dają statystyki) oportunizm, posługują się formalną definicją przestępstwa. Polska tymczasem pozostaje przy zasadzie legalizmu i materialnym komponencie w strukturze przestępstwa. Rozwiązanie takie może budzić pewne wątpliwości zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym. Żadne jednak z omawianych "narzędzi racjonalizacyjnych" nie zastąpi rozsądnych decyzji ustawodawcy co do zakresu i treści kryminalizacji określonych czynów. pl
dc.abstract.en One of the questions concerning the interdependences between criminal law and criminal process is the relation between presence of 'material' element in the structure of criminal offence and adopted prinicple of criminal prosecution. Many foreign countries adopt the opportunity (discretional prosecution) principle; in Poland, this problem is solved in material law by the introduced notion of 'social noxiousness of an act'. The comparison of selected foreign and Polish legislation on this matter clearly indicates that there is a gradual convergence between opportunity and legality prinicples. Moreover, countries adopting opportunity principle have the formal definition of a criminal offence. Meanwhile, Poland remains with legality prinicple and 'material element' in the structure of a criminal offence. Such solution may cause some doubts both on theoretical and practical grounds. None of discussed 'improvement instruments' shall replace sensible decisions of legislative power concerning the scope and content of criminalisation. pl
dc.description.number 2 (19) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Nowelizacja postępowania karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-15 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa