Jagiellonian University Repository

Zaskarżalność wyroków wydanych w trybach konsensualnych po Nowelizacji 2015

pcg.skipToMenu

Zaskarżalność wyroków wydanych w trybach konsensualnych po Nowelizacji 2015

Show full item record

dc.contributor.author Klonowski, Marcin [USOS125951] pl
dc.date.accessioned 2018-01-15T15:03:07Z
dc.date.available 2018-01-15T15:03:07Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48736
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Zaskarżalność wyroków wydanych w trybach konsensualnych po Nowelizacji 2015 pl
dc.title.alternative Appealing against the verdict passed in consensual proceedings after the 'Great Novelty' of Polish Criminal Procedural Code pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-51 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/d5a54287-c605-43c7-8ad0-b709c31f27a2 pl
dc.abstract.pl Głównym zadaniem ustawy nowelizującej k.p.k. wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. jest usprawnienie postępowania karnego. Jedną z metod pozwalających na realizację tego celu jest szersze wykorzystanie trybów konsensualnych. W Nowelizacji 2015 przewidziano całkowicie nowatorski model postępowania apelacyjnego, toczącego się na skutek zaskarżenia wyroku wydanego w jednym z trybów konsensualnych. W apelacji od takiego orzeczenia nie można podnosić jednego z zarzutów określonych w art. 438 pkt 3 i 4 k.p.k., a więc błędu w ustaleniach faktycznych oraz rażącej niewspółmierności kary. W opracowaniu analizie poddana zostanie relacja pomiędzy niedopuszczalnością zarzutu a niedopuszczalnością środka odwoławczego. Dodatkowo zbadana zostanie możliwość orzekania przez sąd odwoławczy poza granicami zaskarżenia na podstawie art. 440 k.p.k. W końcowej części artykułu rozpatrzona zostanie kwestia zgodności przyjętej regulacji z konstytucyjnym prawem do zaskarżania wyroków. pl
dc.abstract.en Improvement of criminal procedure was the main gole of introducing the amendment to Code of Criminal Procedure. The amendment enters into force at 1 July 2015. One of methods enabling to achieve hereinabove mentioned goal is wider usage of consensual finalisation of criminal proceedings. In the amendment 2015, totally inovative model of apeal hearing has been provided. This proceeding is pending as an effect of the challenge of the judgement that was reached in one of consensual finalisations of criminal proceedings. In the appeal from such a sentence it is impossible to raise the objections basing on the article 438 point 3 and 4 of the Code of Criminal Procedure (that provisions consider false factual circumstances and gross disproportion of punishment). In the anylisys the relation between unacceptability of the objection and unacceptability of the means of challenge is considered. Moreover, there was analised the possibility for Appelate Court to give a verdict over the limits of the means of challenge, according to the article 440 of the Code of Criminal Procedure. In th end there is analised if the ammendment complies with constitutional right to apellate. pl
dc.description.number 2 (19) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Nowelizacja postępowania karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa