Jagiellonian University Repository

Umorzenie postępowania karnego w trybie art. 59a k.k. jako odstępstwo od zasady legalizmu : zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzonego rozwiązania

pcg.skipToMenu

Umorzenie postępowania karnego w trybie art. 59a k.k. jako odstępstwo od zasady legalizmu : zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzonego rozwiązania

Show full item record

dc.contributor.author Bratek, Karolina pl
dc.contributor.author Markiewicz, Anna pl
dc.date.accessioned 2018-01-15T14:53:50Z
dc.date.available 2018-01-15T14:53:50Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48733
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Umorzenie postępowania karnego w trybie art. 59a k.k. jako odstępstwo od zasady legalizmu : zagrożenia i korzyści wynikające z wprowadzonego rozwiązania pl
dc.title.alternative Discontinuance of criminal proceedings under article 59a of the Polish Criminal Code as a derogation of the principle of legality : risks and benefits of implemented solutions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 118-131 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest art. 59a k.k. wprowadzający do polskiego postępowania karnego instytucje tzw. umorzenia kompensacyjnego. Od 1 lipca 2015 r. w przypadku popełnienia drobnych przestępstw możliwe jest umorzenie postępowania na wniosek złożony przez pokrzywdzonego, w przypadku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia oraz pojednania sprawcy z pokrzywdzonym. Jest to przejaw idei sprawiedliwości naprawczej w polskim prawie karnym. Wprowadzone rozwiązanie stanowi także kolejny wyjątek od obowiązującej zasady legalizmu. Umorzenie kompensacyjne jeszcze przed wejściem w życie budziło wśród przedstawicieli doktryny wiele pytań i wątpliwości. W pierwszej części tekstu autorki dokonują analizy przesłanek stosowania instytucji z art. 59a k.k. oraz wskazują na problemy interpretacyjne związane z tym przepisem. W drugiej natomiast omówione zostały korzyści i zagrożenia, które mogą pojawić się w związku ze stosowaniem tej instytucji. pl
dc.abstract.en This paper touches upon article 59a of the Polish Criminal Code, which introduce new measure to Polish criminal proceedings. After 1 July 2015 discontinuance of criminal proceedings at a request from a victim is possible, if the offender repaired damage. It is a sign of restorative justice in Polish criminal law. Article 59a is a new exception to the principle of legality. This institution, even before entering into force, raises doubts and questions in the doctrine. In the first part of text the authors analyze the grounds and next indicate the benefits and the risks that entails the introduction of this institution. pl
dc.description.number 2 (19) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Nowelizacja postępowania karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa