Jagiellonian University Repository

"Deus venter" : o motywie "boga-brzucha" w literaturze średniowiecznej (na wybranych przykładach)

pcg.skipToMenu

"Deus venter" : o motywie "boga-brzucha" w literaturze średniowiecznej (na wybranych przykładach)

Show full item record

dc.contributor.author Grzybowska, Lidia [SAP14006568] pl
dc.contributor.editor Buszewicz, Elwira [SAP11013212] pl
dc.contributor.editor Grzybowska, Lidia [SAP14006568] pl
dc.date.accessioned 2018-01-15T12:32:02Z
dc.date.available 2018-01-15T12:32:02Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4326-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48697
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title "Deus venter" : o motywie "boga-brzucha" w literaturze średniowiecznej (na wybranych przykładach) pl
dc.title.alternative "Deus venter" : on the motif of the "belly-god" in the literature of the Middle Ages (on selected examples) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 91-116 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Przedmiotem zainteresowania artykułu jest topos boga-brzucha (deus venter), który, choć w kulturze łacińskiej europejskiego średniowiecza wywodził się z listu św. Pawła do Filipian, to miał swoje źródła w kulturze antycznej - zarówno tradycji grecko-rzymskiej, jak i żydowskiej. Topos ten w chrześcijaństwie został powiązany z grzechem obżarstwa (gula) i był najczęściej wykorzystywany w celach moralizatorsko-dydaktycznych. Analiza przykładów zastosowania tego motywu w przeróżnych tekstach średniowiecznych (m.in. św. Hieronima ze Strydonu, Cezarego z Arles, Jana Kanapariusza, Mateusza z Vendôme, Piotra z Palude, Mikołaja z Błonia, Archipoety i anonimowego utworu ze zbioru Carmina Burana o inc. Alte clamat Epicurus) prowadzi do wniosków, że excerptum biblijne, pozbawione oryginalnego kontekstu, stanowi interesujący przykład trybów interpretacji, zależnych od okoliczności historycznych i biografii poszczególnych autorów oraz celów i funkcji tekstów, w jakich zostały użyte. Uwzględnienie bowiem np. kontekstu kultury monastycznej pozwala lepiej zrozumieć okoliczności powstawania diatryb przeciwko obżarstwu, a rekonstruowanie wspólnych źródeł określonych motywów pozwala na obserwacje symptomatycznych fluktuacji w obrębie kultury piśmiennej wieków średnich. pl
dc.abstract.en The article focuses on the topos of the belly-god (deus venter), which, although in the Latin culture of the European Middle Ages derived from the Letter of St. Paul to the Philippians, had its roots in the Antiquity: both in the Greco-Roman and Jewish tradition. In Christianity, the topos was connected with the sin of gluttony (gula) and was most frequently used for moral and didactic purposes. An analysis of the use of this motif in various medieval texts (e.g. by St. Jerome of Stridon, St. Caesarius of Arles, John Canaparius, Matthew of Vendôme, Peter Paludanus, Mikołaj z Błonia, the Archpoet, and in the Carmina Burana song Alte clamat Epicurus) leads to a conclusion that the Biblical excerpt, devoid of its original context, constitutes an interesting example of modes of interpretation dependent on the historical circumstances and biographies of the authors, as well as on the purposes and aims of the texts in which it was used. Thus, taking into account, e.g. the monastic context, it is possible to understand better the origins of diatribes against gluttony, and reconstructing the common sources of given motifs allows for observing symptomatic fluctuations within the literary culture of the Middle Ages. pl
dc.subject.pl deus venter pl
dc.subject.pl topos obżarstwa pl
dc.subject.pl Carmina Burana pl
dc.subject.pl literatura dydaktyczna pl
dc.subject.pl kultura monastyczna pl
dc.subject.pl średniowieczna interpretacja Biblii pl
dc.subject.en deus venter pl
dc.subject.en topos of gluttony pl
dc.subject.en Carmina Burana pl
dc.subject.en didactic literature pl
dc.subject.en monastic culture pl
dc.subject.en medieval interpretation of the Bible pl
dc.description.publication 1,8 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9695-6 pl
dc.title.container Ars bene vivendi : studia ofiarowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu w 70. rocznicę urodzin pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.sourceinfo liczba autorów 21; liczba stron 500; liczba arkuszy wydawniczych 31; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych