Jagiellonian University Repository

Ocena porady edukacyjnej pod kątem możliwości obniżenia poziomu depresyjności : przebieg i analiza uzyskanych wyników badań

pcg.skipToMenu

Ocena porady edukacyjnej pod kątem możliwości obniżenia poziomu depresyjności : przebieg i analiza uzyskanych wyników badań

Show full item record

dc.contributor.author Walczewski, Krzysztof pl
dc.contributor.author Słowik, Piotr [SAP11015092] pl
dc.contributor.author Műldner-Nieckowski, Łukasz [SAP20002481] pl
dc.date.accessioned 2018-01-12T15:49:27Z
dc.date.available 2018-01-12T15:49:27Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 0239-4170 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48642
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title Ocena porady edukacyjnej pod kątem możliwości obniżenia poziomu depresyjności : przebieg i analiza uzyskanych wyników badań pl
dc.title.alternative Rating preventive advice for opportunities to reduce the level of depression : conduct and analysis of results pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 71-86 pl
dc.identifier.weblink http://psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_1_2017/71Walczewski_Psychoterapia_1_2017.pdf pl
dc.abstract.pl Cel badań: Celem była ocena czy podjęta interwencja profilaktyczna może przyczynić się do zmniejszenia natężenia objawów depresyjnych, oraz czy mogą zwiększyć się obszary zadowolenia. Metody: W badaniach wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Test Dwóch Pytań (TDP) służący do wstępnego diagnozowania depresji i jej natężenia, Skala Depresji HS-20 oraz Skala Becka do badania poziomu depresji, Kwestionariusz Oceny Obszarów Zadowolenia (KOOZ), służący m.in. do badania obszarów zadowolenia, Kwestionariusz Oceny Porady Profilaktycznej przez uczestnika (KPP-U), Ankieta demograficzna. Wyniki: Wyniki badań pokazały m.in., że w skali TDP, a także w Skali HS-20 oraz w skali Becka uczestnicy konsultacji uzyskali stosunkowo wysokie wyniki co może sugerować występowanie podwyższonego poziomu depresji u osób zgłaszających się na konsultację. Analizując osoby, które wzięły udział w drugiej konsultacji obserwuje się istotnie statystycznie niższy poziom depresji w stosunku do poziomu depresji jaki u nich wystąpił w trakcie pierwszej konsultacji. Obserwuje się także, że obszary zadowolenia zwiększyły się w 7 przypadkach. Wnioski: Można zauważyć, że w drugim badaniu po miesiącu obserwuje się u osób, które przyszły i skorzystały z konsultacji profilaktycznej korzystne zmiany. Wyniki te nie potwierdzają przyczynowej roli samej konsultacji profilaktycznej, ukazują jednak prawdopodobieństwo wystąpienia korzystnych zmian nastroju oraz wzrost niektórych obszarów zadowolenia u osób, które angażują się w uczestnictwo w programie profilaktycznym. pl
dc.abstract.en Research Aim: The aim of the studies was to find out whether an early preventive intervention may reduce the effects of depression, and whether a preventive consultation may decrease susceptibility to depression in the long term. Research Methods: The following research tools were used in the studies: Two-Question Test (TQT) used for early detection of depression and its intensity, HS-20 Scale, Beck's Scale, Satisfaction Areas Scale (SAS) used among other things for examining the areas of satisfaction, Participants’ Assessment of the Preventive Consultation Questionnaire (PAPCQ), Demographic Questionnaire. Results: The results showed among other things that on the TQT scale, HS-20 Scale, Beck's Scale, participants of consultations obtained high scores, which may suggest the occurrence of depression. It can be observed that people participating in the second consultation have statistically significantly lower level of depression compared with the level of depression observed among them during the first consultation. It can also be observed that the areas of satisfaction increased in seven cases. Conclusions: It can be noted that consultations conducted within the framework of this research led to positive changes in people who had participated in preventive consultations. The following hypothesis can be formulated: the level of depression reduced and some areas of satisfaction may increase in the examined group due to consultations. pl
dc.subject.pl profilaktyka depresji pl
dc.subject.pl obszary zadowolenia pl
dc.subject.pl poziom depresji pl
dc.subject.pl konsultacja pl
dc.subject.pl trzy narzędzia pl
dc.subject.en depression prevention pl
dc.subject.en satisfaction areas pl
dc.subject.en depression level pl
dc.subject.en consultation pl
dc.subject.en three methods pl
dc.description.number 1 (180) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2391-5862 pl
dc.title.journal Psychoterapia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-12 pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Katedra Psychiatrii pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
dc.cm.id 83457
.pointsMNiSW [2017 B]: 11


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa