Jagiellonian University Repository

Prawo do prywatności oraz ochrona danych osobowych osób monitorowanych przez systemy monitoringu wizyjnego funkcjonujące w celu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego

Prawo do prywatności oraz ochrona danych osobowych ...

Show full item record

dc.contributor.author Mączyński, Piotr [USOS79594] pl
dc.contributor.author Płaszowska, Renata [USOS86268] pl
dc.date.accessioned 2018-01-12T12:10:35Z
dc.date.available 2018-01-12T12:10:35Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48602
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Prawo do prywatności oraz ochrona danych osobowych osób monitorowanych przez systemy monitoringu wizyjnego funkcjonujące w celu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego pl
dc.title.alternative Personal data protection and the right to privacy of the persons monitored by video-surveillance systems operating in order to ensure safety and public order pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 4-32 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/c8070a05-d92c-4c14-a930-516b4835d13a pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy autorzy poruszają tematykę związaną z prawem do prywatności oraz ochroną osób monitorowanych objętych oglądem kamer systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w celu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wykorzystywanie systemów monitoringu wizyjnego, jako narzędzia usprawniającego wykonywanie zadań z zakresu zapewniania bezpieczeństwa i porządku, ma miejsce w związku z działalnością szeregu podmiotów publicznych. Z tego powodu, celem autorów jest przybliżenie czytelnikowi istniejących uregulowań stanowionych na poziomie międzynarodowym oraz konstytucyjnym. Z uwagi na konflikt, jaki zachodzi pomiędzy zapewnianiem bezpieczeństwa z wykorzystaniem kamer monitoringu wizyjnego a prawem do prywatności jednostek, a także okoliczność coraz powszechniejszego wykorzystywania tego rodzaju narzędzia, autorzy analizują również poziom doprecyzowania prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych na poziomie ustaw oraz aktów wykonawczych oraz podejmują próby oceny gwarancji tych praw. Ponadto, autorzy przybliżają czytelnikowi perspektywy dalszego rozwoju omawianych praw oraz ich gwarancji. pl
dc.abstract.en In this paper, the authors are dealing with issues related to the right to privacy and personal data protection of persons monitored by video-surveillance cameras operating in order to ensure safety and public order. The use of video monitoring systems, as a useful tool to streamline execution of the tasks of providing security and order, takes place in connection with the activities of a number of public entities. For this reason, important aim is to acquaint the reader with existing rules made at international and constitutional level. Due to the conflict which exists between providing security with the use of video-surveillance cameras and the right to privacy of individuals, and increasingly widespread use of such tools, the authors also point to clarify the right to privacy and personal data protection at the level of laws and by-laws and attempt to assess the guarantees of these rights. In addition, the authors are presenting closer discussed prospects for further development of rights and its warranties. pl
dc.description.number 3 (20) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z przestrzeni prawa karnego i bezpieczeństwa publicznego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-12 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Socjologii Prawa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa