Jagiellonian University Repository

"Humanizacja wojny"? : ograniczanie możliwości użycia niektórych broni w konflikcie zbrojnym w kontekście norm etycznych

pcg.skipToMenu

"Humanizacja wojny"? : ograniczanie możliwości użycia niektórych broni w konflikcie zbrojnym w kontekście norm etycznych

Show full item record

dc.contributor.author Pochylska, Anna pl
dc.date.accessioned 2018-01-04T12:50:08Z
dc.date.available 2018-01-04T12:50:08Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48026
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Humanizacja wojny"? : ograniczanie możliwości użycia niektórych broni w konflikcie zbrojnym w kontekście norm etycznych pl
dc.title.alternative "Humanisation of war"? : limitations in the use of certain weapons in the armed conflict in the context of ethical norms pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-24 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 22-24 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+18_3_2017/ae99ae75-07b0-4f54-a50a-5edd43aeea32#page=7 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest przedstawienie ograniczeń w stosowaniu wybranych środków prowadzenia działań w konfliktach zbrojnych na gruncie prawa międzynarodowego, u podstaw których leżą normy etyczne. W opracowaniu przeprowadzono analizę dopuszczalności użycia siły między państwami w świetle różnych podejść i teorii w nauce o stosunkach międzynarodowych. Przedstawione zostały uregulowania prawne wprowadzające restrykcje w wykorzystaniu z pewnych narzędzi walki. Ponadto, opisano problemy oraz wątpliwości natury moralnej związane z rozwojem nowoczesnych technologii wojskowych, opierających swe działanie na zdobyczach z dziedziny automatyki i robotyki, które dotyczą w szczególności próby wyeliminowania z pola walki czynnika ludzkiego. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to present limitations in the use of certain tools in the armed conflict introduced in the international law, which are based on the ethical norms. The paper contains of analysis of the possibility of the use of military force between states in regard to the different approaches and theories in the international relations studies. Moreover, legal regulations which led to restricting the usage of certain weapons were presented in the article. Finally, author shows problems and doubts of moral nature in regard to the development of modern tools of conducting the armed conflict which are based on automated technologies and aimed mostly to eliminate human factor from the field. pl
dc.subject.pl etyka pl
dc.subject.pl międzynarodowe prawo humanitarne pl
dc.subject.pl prawo konfliktów zbrojnych pl
dc.subject.pl automatyka i robotyka pl
dc.subject.pl technologie wojskowe pl
dc.subject.en ethics pl
dc.subject.en international law pl
dc.subject.en humanitarian law pl
dc.subject.en automated technologies pl
dc.subject.en robotics pl
dc.subject.en military technologies pl
dc.description.number 18 (3) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Bezpieczeństwo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-01-04 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska