Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

IL-17 induced NOTCH1 activation in oligodendrocyte ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Not affiliated
Wang, Chenhui
Zhang, Cun-Jin
Martin, Bradley N.
Bulek Katarzyna
Kang, Zizhen
Zhao, Junjie
Bian, Guanglin
Carman, Julie A.
Gao, Ji
Dongre, Ashok
Xue, Haibo
Miller, Stephen D.
Qian, Youcun
Hambardzumyan, Dolores
Hamilton, Tom
Ransohoff, Richard M.
Li, Xiaoxia

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wang, Chenhui
Zhang, Cun-Jin
Martin, Bradley N.
Bulek Katarzyna
Kang, Zizhen
Zhao, Junjie
Bian, Guanglin
Carman, Julie A.
Gao, Ji
Dongre, Ashok
Xue, Haibo
Miller, Stephen D.
Qian, Youcun
Hambardzumyan, Dolores
Hamilton, Tom
Ransohoff, Richard M.
Li, Xiaoxia

Author's area of expertise

author/editor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wang, Chenhui
Zhang, Cun-Jin
Martin, Bradley N.
Bulek Katarzyna
Kang, Zizhen
Zhao, Junjie
Bian, Guanglin
Carman, Julie A.
Gao, Ji
Dongre, Ashok
Xue, Haibo
Miller, Stephen D.
Qian, Youcun
Hambardzumyan, Dolores
Hamilton, Tom
Ransohoff, Richard M.
Li, Xiaoxia