Jagiellonian University Repository

Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k. : zła regulacja czy stracona szansa?

pcg.skipToMenu

Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k. : zła regulacja czy stracona szansa?

Show full item record

dc.contributor.author Woźniak, Angelika Anna pl
dc.date.accessioned 2017-12-18T14:08:31Z
dc.date.available 2017-12-18T14:08:31Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47731
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 59a k.k. : zła regulacja czy stracona szansa? pl
dc.title.alternative Redemption of proceeding under the article 59a of the Criminal Code : bad regulation or wasted opportunity? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 197-220 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/133197050/17_Woz%CC%81niak_2_2016.pdf pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie nieznanej dotąd polskiemu prawu regulacji, która była zawarta w uchylonym art. 59a k.k. Wprowadzone ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw rozwiązanie nazywano "umorzeniem restytucyjnym" lub "umorzeniem kompensacyjnym". Opierało się ono na możliwości umorzenia postępowanie karnego w przypadku niektórych przestępstw, na wniosek pokrzywdzonego, pod warunkiem pojednania ze sprawcą, który jednocześnie naprawił powstałą wskutek przestępstwa szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. Instytucja ta była odpowiedzią na potrzebę usprawnienia i przyspieszenia postępowania. Nadto, stanowiła wyraz przyznania pierwszeństwa woli osoby pokrzywdzonej. Jednakże, po zaledwie dziesięciomiesięcznym okresie obowiązywania, art. 59a k.k. został uchylony, co nie dało możliwości rzetelnej oceny skutków jego stosowania. Niniejsze opracowanie zawiera krótką analizę charakteru prawnego umorzenia postępowania karnego na podstawie uchylonego art. 59a k.k. oraz warunków jego stosowania. Ponadto, przedstawia dokonane zmiany w treści tego przepisu, od momentu przyjęcia przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projektu tej regulacji do jej wejścia w życie w dniu 1 lipca 2015 r. Zaprezentowano także pożądane propozycje zmian, które należało wprowadzić, zamiast całkowitej rezygnacji z tej instytucji. pl
dc.abstract.en The subject of consideration is concerning the issue of the new provision included in the revoked article 59a of the Criminal Code. The solution implemented by the Act of 27 September 2013 was called 'restitution redemption' or 'compensatory redemption'. That regulation was introducing the possibility of redemption of proceeding due to some crimes at the request of a victim on the grounds of victim’s reconciliation with the perpetrator and restitution. It was the response to the requirement of improvement and speeding up criminal proceedings. It also expressed the conception of the leading role of the victim's will besiedes reaction of the justice. Nevertheless, after only ninemonth period of being in force article 59a of the Criminal Code was revoked, without being given the possibility of well evaluation of effect of its application. The aricle contains the short analysis of the legal character and the prerequisites of this redemption. Moreover, the text includes review and evaluation of this regulation from the the Crimnal Law Codification Commitee's proposal to binding resolution. Furthermore, the paper assumes suggestions of substitutions which should be consider instead of rescission of this regulation. pl
dc.subject.pl art. 59a k.k. pl
dc.subject.pl konsensualizm pl
dc.subject.pl umorzenie pl
dc.subject.en art. 59a k.k. pl
dc.subject.en consensual process pl
dc.subject.en discontinuance of the proceedings pl
dc.description.number 2 (24) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-18 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa