Jagiellonian University Repository

Postępowanie ułaskawieniowe czy jego brak?

pcg.skipToMenu

Postępowanie ułaskawieniowe czy jego brak?

Show full item record

dc.contributor.author Kluza, Jan [USOS159955] pl
dc.date.accessioned 2017-12-18T10:52:23Z
dc.date.available 2017-12-18T10:52:23Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47716
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Postępowanie ułaskawieniowe czy jego brak? pl
dc.title.alternative Is there any sense of the institution of the pardon? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 109-119 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/133197050/11_Kluza_2_2016.pdf pl
dc.abstract.pl Prawo łaski, określone w art. 139 Konstytucji RP, jest jedną z podstawowych prezydenckich prerogatyw. Wątpliwości jednak budzi, jakie relacje zachodzą między przepisami Konstytucji RP a przepisami Kodeksu postępowania karnego, gdzie procedura ułaskawienia opisana została w rozdziale 49. W szczególności zasadne jest pytanie, czy postanowienia procedury karnej obowiązują także głowę państwa. By na nie odpowiedzieć, potrzebne jest przenalizowanie i umiejscowienie prawa łaski w ramach uprawnień Prezydenta oraz osobno przepisów kodeksowego trybu postępowania w sprawie ułaskawienia, a następnie poddanie analizie poszczególnych przesłanek aktu łaski, skupiając się przy tym na odpowiedzi, czy można ułaskawić osobę skazaną nieprawomocnie, oraz jakie znaczenie ma niewyczerpanie procedury przewidzianej w ustawie procesowej. pl
dc.abstract.en The right of pardon, which is referred in Article 139 of the Constitution, it is one of the fundamental presidential prerogatives. However, raises doubts that the relation between the provisions of the Constitution and the provisions of the Code of Criminal Procedure, where the clemency procedure is described in Chapter 49. In particular, it is reasonable to question whether the provisions of criminal procedure obligate head of state to execute them. For the answer to this question is need to analyze and locate right of clemency under the authority of the President and separately regulations dipped into procedure for the pardon and then to review the individual circumstances pardon, focusing at the same time to reply if you can pardon the convicted person unlawfully and what importance is inexhaustible procedure provided for in the Act process. pl
dc.subject.pl ułaskawienie pl
dc.subject.pl prezydent pl
dc.subject.pl prerogatywa pl
dc.subject.en pardon pl
dc.subject.en president pl
dc.subject.en prerogative pl
dc.description.number 2 (24) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-18 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa