Jagiellonian University Repository

Legitymacja skargowa pokrzywdzonego a wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego

pcg.skipToMenu

Legitymacja skargowa pokrzywdzonego a wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego

Show full item record

dc.contributor.author Klonowski, Marcin [USOS125951] pl
dc.date.accessioned 2017-12-18T10:38:08Z
dc.date.available 2017-12-18T10:38:08Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47715
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Legitymacja skargowa pokrzywdzonego a wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego pl
dc.title.alternative The relationship between the right of the victim to file a (private) subsidiary indictment and the competence of a competent prosecutor to resume the proceedings pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 92-108 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/133197050/10_Klonowski_2_2016.pdf pl
dc.abstract.pl Problem relacji zachodzącej pomiędzy uprawnieniem pokrzywdzonego do wniesienia skargi subsydiarnej a kompetencją właściwych organów do wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania przygotowawczego należy do niezwykle doniosłych. Z jednej strony, po wydaniu przez organy prawomocnego postanowienia o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia postępowania, pokrzywdzonemu przysługuje na podstawie art. 55 § 1 k.p.k. prawo do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Z drugiej natomiast strony, z uwagi na instytucje przewidziane w art. 327 § 1-2 k.p.k. oraz art. 328 § 1 k.p.k. organy mają prawo wznowić postępowanie przygotowawcze. W polskiej procedurze karnej brak jest stosownej reguły kolizyjnej pozwalającej rozstrzygnąć, który z podmiotów ma pierwszeństwo w realizacji swojego prawa. Przedmiotem niniejszego artykułu jest rozpatrzenie poruszonego problemu przy uwzględnieniu wynikającego z art. 45 ust. 1 Konstytucji standardu prawa pokrzywdzonego do sądu, w tym prawa do zainicjowania procedury sądowej. Kwestia kolizji uprawnień badana jest również pod kątem wygaśnięcia prawa do skargi publicznej oraz związku domniemania publicznego ścigania z zasadą legalizmu. pl
dc.abstract.en The relationship between the right of the victim to file a (private) subsidiary indictment and the competence of a competent prosecutor to resume the proceedings is an important problem in criminal procedure. On one hand after issuing legally binding decision by an authority, the victim is entitled to file a subsidiary indictment on the base of the article of 55 § 1 the Code of Criminal Procedure (hereinafter referred to as k.p.k.). On the other hand because of the wording of art. 327 § 1-2 k.p.k. and 328 § 1 k.p.k. the authorities are entitled to resume the preparatory proceedings. There is no conflicts clause in Polish criminal procedure that would explain which of the entities has the priority right. Hereinabove mentioned problem, which is the subject of this article, is considered in the light of the article 45 par. 1 of the Polish Constitution which establishes the right of audience, including the right to initiate court proceedings. The conflict is also described in respect of expiration of the right to issue public complaint and the connection between assumption of public preparatory prosecutions with legality principle. pl
dc.subject.pl pokrzywdzony pl
dc.subject.pl postępowanie przygotowawcze pl
dc.subject.en victim pl
dc.subject.en preliminary proceedings pl
dc.description.number 2 (24) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-18 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa