Jagiellonian University Repository

Z problematyki zbyt częstych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego : w poszukiwaniu ratio ostatnich zmian w polskim procesie karnym

pcg.skipToMenu

Z problematyki zbyt częstych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego : w poszukiwaniu ratio ostatnich zmian w polskim procesie karnym

Show full item record

dc.contributor.author Gil, Damian pl
dc.date.accessioned 2017-12-18T09:59:02Z
dc.date.available 2017-12-18T09:59:02Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47711
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Z problematyki zbyt częstych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego : w poszukiwaniu ratio ostatnich zmian w polskim procesie karnym pl
dc.title.alternative Problems associated with too frequent amendments to the Code of Criminal Procedure : in search of the ratio of the recent changes in Polish criminal procedure pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5-19 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/133197050/4_Gil_2_2016.pdf pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach Kodeks postępowania karnego był kilkukrotnie nowelizowany. Duże poruszenie wywołała nowelizacja z 27 września 2013 r., która zwiększyła kontradyktoryjność postępowania przed sądem pierwszej instancji, ograniczając tym samym aktywność sądu w procesie dowodzenia. Po niespełna 10 miesiącach od wejścia w życie tej dużej reformy, uchwalono ustawę przywracającą stan sprzed reformy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na kilka istotnych pytań o sens takich zabiegów legislacyjnych. Dokonano również oceny zróżnicowanych okresów vacatio legis. W przypadku nowelizacji z 11 marca 2016 r. okres ten jest nieadekwatny do rozmiarów nowelizacji. Zbyt częste nowelizacje przepisów procesowych są nie tylko bolączką środowiska prawniczego, ale budzą także negatywne emocje wśród zwykłych obywateli. pl
dc.abstract.en In the recent years, the Code of Criminal Procedure has been amended several times. A considerable stir was caused by the amendment of 27 September 2013 which increased the adversarial system of proceedings before the Court of First Instance, thus limiting the activity of the court in an evidentiary hearing. It was less than 10 months since the entry into the force of such large reform when the law restoring the state from before the reform was passed. The aim of this article is to attempt to answer some important questions concerning the sense of such legislative procedures. Different periods of vacatio legis have also been evaluated. In case of the amendment of 11 March 2016, this period is inadequate for the scale of the amendment. Too frequent amendments to the procedural rules are not only the hurdle of the legal environment, but also arouse negative emotions among ordinary citizens. pl
dc.subject.pl proces karny pl
dc.subject.pl nowelizacje pl
dc.subject.pl reformy pl
dc.subject.pl Kodeks postępowania karnego pl
dc.subject.pl vacatio legis pl
dc.subject.en criminal procedure pl
dc.subject.en amendments pl
dc.subject.en reforms pl
dc.subject.en Code of Criminal Procedure pl
dc.subject.en vacatio legis pl
dc.description.number 2 (24) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-18 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa