Jagiellonian University Repository

Byt wykroczenia w postępowaniu karnym

pcg.skipToMenu

Byt wykroczenia w postępowaniu karnym

Show full item record

dc.contributor.author Dębowski, Paweł [SAP14013883] pl
dc.contributor.author Tokarska, Magdalena [SAP14019370] pl
dc.date.accessioned 2017-12-18T09:13:08Z
dc.date.available 2017-12-18T09:13:08Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47707
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Byt wykroczenia w postępowaniu karnym pl
dc.title.alternative Existence of delinquency in the criminal proceedings pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 32-45 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/133197050/6_De%CC%A8bowski%2C%20Tokarski_2_2016.pdf pl
dc.abstract.pl Kodeks postępowania karnego nie zawiera jednoznacznych regulacji odnoszących się do sposobu postępowania (procedowania) organu, w sytuacji, kiedy w toku prowadzonego postępowania - czy to przygotowawczego, czy potem sądowego - okazuje się, że czyn (jeden z kilku czynów bądź czyny), jest wykroczeniem. Brak wyraźnej ustawowej regulacji sposobu postępowania stanowi impuls do podjęcia rozważań w tym zakresie. Odrębność regulacji procesowych w sprawach o przestępstwa i w sprawach o wykroczenia prowadzi do wniosku, że konieczne jest rozpoznawanie według odrębnych procedur - spraw o przestępstwa według przepisów Kodeksu postępowania karnego, a spraw wykroczeniowych według Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sporna natomiast jest kwestia, czy sąd karny może orzekać jednocześnie na podstawie dwóch ustaw procesowych, czy też konieczne jest wyłączenie sprawy wykroczeniowej do odrębnego postępowania. Niniejszy artykuł podejmuje próbę rozstrzygnięcia tego dylematu na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego przed sądem I i II instancji, a także na etapie postępowania kasacyjnego. pl
dc.abstract.en The Code of Criminal Procedure does not contain clear regulations as to the mode of proceeding in case when it turns out that the criminal act (one of the criminal acts) is a delinquency. The different character of the procedural regulations in criminal cases and in cases concerning delinquency leads us to a conclusion that it is necessary to hear such cases in accordance with different procedural rules - the criminal cases should be heard under the Code of Criminal Procedure and the cases concerning delinquency should be heard under the Code of Procedure in Cases of Delinquency. What is disputable, however, is the issue whether the criminal court may render its verdict basing on two procedural acts, or whether it is necessary to issue separate proceedings with respect to the case concerning delinquency. This article is an attempt to solve this dilemma at the stage of investigation, court proceedings before the court of I and II instance, and at the stage of cassation proceedings. pl
dc.subject.pl wykroczenie pl
dc.subject.pl postępowanie karne pl
dc.subject.en delinquency pl
dc.subject.en criminal proceedings pl
dc.description.number 2 (24) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-18 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa