Jagiellonian University Repository

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. (sygn. akt P 37/14)

pcg.skipToMenu

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. (sygn. akt P 37/14)

Show full item record

dc.contributor.author Buczek, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2017-12-18T09:05:23Z
dc.date.available 2017-12-18T09:05:23Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47706
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. (sygn. akt P 37/14) pl
dc.title.alternative Commentary to the judgment of the Constitutional Tribunal of September 22, 2015 (Ref. No. P 37/14) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 20-31 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/133197050/5_Buczek_2_2016.pdf pl
dc.abstract.pl Niniejsze opracowanie stanowi teoretycznoprawną polemikę z treścią orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym stwierdza on niezgodność z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP regulacji pomijającej możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej w przypadku orzekania przez sąd o łączeniu warunkowo zawieszonej na podstawie art. 343 Kodeksu postępowania karnego kary pozbawienia wolności w wymiarze wyższym niż 2 lata z karą pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, w świetle unormowań prawnych obowiązujących w polskim porządku prawnym do dnia 1 lipca 2015 r. Na pierwszym planie autor nakreśla uchybienia interpretacyjne w toku dokonywanej przez Trybunał wykładni prawa, by następnie przejść do aprobującej oceny stanowiska Trybunału co do warunkowego zawieszenia kary łącznej w przedmiotowym zakresie. pl
dc.abstract.en This paper is a theoretical polemic with the ruling issued by the Constitutional Tribunal where the Tribunal acknowledges the unconstitutionality (inconsistency with Article 45 sec. 1 of the Polish Constitution) of the regulation that excludes the possibility of conditional suspension of the execution of a cumulative sentence in case when the court orders the cumulation of a conditionally suspended (under Article 343 of the Code of Criminal Proceedings) sentence of imprisonment exceeding 2 years with the non-suspended imprisonment sentence in the light of the regulations remaining in force since 1 July 2015. First and furthermost, the author outlines the errors during the process of Tribunal's legal interpretation, in order to move to a consenting opinion on the position presented by the Tribunal as to the conditional suspension of the cumulative sentence in the aforementioned area. pl
dc.subject.pl kara pozbawienia wolności pl
dc.subject.pl kara łączna pl
dc.subject.en inprisonment pl
dc.subject.en aggregate punishment pl
dc.description.number 2 (24) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.title.volume Z zagadnień prawa karnego i procesu karnego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-18 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa