Jagiellonian University Repository

Roszczenie odszkodowawcze właściciela nieruchomości jako skutek wykonywania decyzji z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami

pcg.skipToMenu

Roszczenie odszkodowawcze właściciela nieruchomości jako skutek wykonywania decyzji z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Show full item record

dc.contributor.author Połowianiuk-Keczmerska, Olga [USOS155085] pl
dc.date.accessioned 2017-12-15T17:11:47Z
dc.date.available 2017-12-15T17:11:47Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47681
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl *
dc.title Roszczenie odszkodowawcze właściciela nieruchomości jako skutek wykonywania decyzji z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami pl
dc.title.alternative The claim for damages the property owner as a result of the implementation of decisions of art. 124 of The Land Administration Act 1997 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 147-167 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134032088/12.+Polowianiuk_3_2016.pdf/a0a1ef82-e418-4f2e-b4ed-7079024c5c9e pl
dc.abstract.pl Instytucja z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi podstawę uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości w celu posadowienia na niej urządzeń infrastruktury przesyłowej. Beneficjentem decyzji jest przedsiębiorca przesyłowy. Przepisy przyznają właścicielowi możliwość domagania się odszkodowania w wysokości odpowiadającej wysokości wyrządzonych szkód na nieruchomości. Wokół zagadnienia charakteru prawnego roszczenia zarysował się spór. Z jednej strony wskazuje się, że jest to szczególnego rodzaju roszczenie administracyjne, z drugiej podkreśla się, że roszczenie odszkodowawcze ma wszystkie cechy typowe dla roszczeń cywilnoprawnych. Artykuł prezentuje rozbieżności w poglądach nie tylko na charakter prawny instytucji, ale także kwestię kompensacji niedogodności, zakresu szkody, właściwej drogi dochodzenia rekompensaty, terminu przedawnienia. Zawiera ponadto rozważania nad możliwością określania w decyzji administracyjnej terminu na wykonanie prac budowlanych. pl
dc.abstract.en The institution of 124 clause of The Land Administration Act 1997 stipulates the specific limitation of property right by a public authority, nevertheless for the benefit of transmission entrepreneurs. Thus involves the entrepreneur’s obligation to compensate damage, whether occurs. The aim of presented paper is to explore the discussion on the legal status of the abovementioned compensation, either treated as a specific administrative compensation, or civil compensation based on a civil-law relationship. Moreover, the presented thesis highlights numerous obstacles with the use of given institution, in particular, pertaining to compensation for inconvenience, characteristic of damage, the way to get redress, appropriate limitation period and contains reflections on ability to set a deadline for completion of investment in a decision issued on the ground of the abovementioned 124 clause. pl
dc.subject.pl odszkodowania pl
dc.subject.pl nieruchomości pl
dc.subject.pl infrastruktura pl
dc.subject.en compensation pl
dc.subject.en real estate pl
dc.subject.en infrastructure pl
dc.description.number 3 (25) pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-15 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa