Jagiellonian University Repository

Problem relacji bytu i powinności a koncepcja praw człowieka

pcg.skipToMenu

Problem relacji bytu i powinności a koncepcja praw człowieka

Show full item record

dc.contributor.author Mazurkiewicz, Szymon [USOS158797] pl
dc.date.accessioned 2017-12-15T16:50:09Z
dc.date.available 2017-12-15T16:50:09Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1689-9601 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47679
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Problem relacji bytu i powinności a koncepcja praw człowieka pl
dc.title.alternative The problem of the relation of being and obligations and the concept of human rights pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-134 pl
dc.identifier.weblink http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134032088/10.+Mazurkiewicz_3_2016.pdf/c14a21bf-47e6-4d79-b84c-d8a8b413cd3c pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy relacji sfer bytu i powinności w aspekcie koncepcji praw człowieka. Analizowana jest tzw. Gilotyna Hume'a i problemy wynikające z wnioskowań na jej temat, mające na celu uzasadnienie praw człowieka. Ukazane są różne interpretacje Hume'a wraz z próbą znalezienia najbardziej odpowiedniej. Dalej autor przedstawia różnorakie wizje ustalenia filozoficznoprawnych podstaw praw człowieka oraz problemy z nimi związane. Rozważane są pojęcia godności człowieka oraz natury ludzkiej. Rozpatrywane są konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe fundamenty ich obowiązywania. Rozważania na temat praw człowieka zostają zanalizowane przez pryzmat Gilotyny Hume'a. Próbą wyjścia z rodzących się dylematów jest naturalizacja metodologiczna stawianych pytań i znalezienie odpowiedzi w dokonaniach psychologii ewolucyjnej. Autor wykorzystuje myśl ewolucyjnej filozofii prawa, by ukazać naturalistyczne fundamenty natury człowieka oraz prawa, po czym skupia się na ukazaniu prawidłowości istnienia praw człowieka, pomimo niedostatków w logicznym ich uzasadnieniu. pl
dc.abstract.en The article concerns relations of being and ought spheres in the point of the concept ofhuman rights. There is analyzed Hume's Guillotine and problems which it implicates to reasoning aiming in the justification of human rights. Different Hume's interpretations are demonstrated along with an attempt of seeking the most appropriate. Next, the author presents various accounts for jurisprudential roots of human rights and problems involved. Concepts of human dignity and human nature are considered. There are discussed constitutional and international grounds of their validity. Thoughts concerning human rights are analyzed in the light of Hume’s Guillotine. An attempt to solve arising dilemmas is to naturalize methodologically questions that are posed and to seek the answer in the knowledge of evolutionary psychology. The author takes advantage of evolutionary philosophy of law in order to demonstrate naturalistic fundaments of human nature and law; then, he focuses on presenting correctness of human rights existence, despite the lack of their logical justification validity. pl
dc.subject.pl prawa człowieka pl
dc.subject.pl filozofia prawa pl
dc.subject.pl Gilotyna Hume'a pl
dc.subject.en human rights pl
dc.subject.en philosophy of law pl
dc.subject.en Hume's Guillotine pl
dc.description.number 3 (25) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-12-15 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa